Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 april 2008

ABBs nettovinst upp 87 procent

ABB redovisar idag en stark rapport för sitt första kvartal. Orderingång och intäkter ökar i tvåsiffrig takt, EBIT når rekordhöga 1,4 miljarder dollar, EBIT-marginalen 17,0 procent och nettovinsten landar på 1 miljard dollar för kvartalet, vinst per aktie upp 76 procent.

ABBs nettovinst för första kvartalet nådde 1 miljard dollar, en ökning med 87 procent jämfört med samma kvartal 2007, till följd av fortsatt ökad global efterfrågan på tillförlitligare kraft och förbättrad industriell effektivitet samt ytterligare positiva effekter av verksamhetsförbättringar. Resultat före räntenetto och skatter (EBIT) nådde rekordhöga 1,4 miljarder dollar, upp 65 procent från ett år tidigare. EBIT-marginalen ökade till 17,0 procent från 13,2 procent för första kvartalet 2007. Ungefär 1 procentenhet av EBIT-marginalen för första kvartalet var ett resultat av vinster från marknadsvärderingen av säkringstransaktioner. Vinsterna var främst relaterade till den kraftiga värdeminskningen av US-dollarn kombinerat med en kraftig prisuppgång på råvarumarknaderna under kvartalet. Orderingång, intäkter och EBIT ökade i alla divisioner som ett resultat av fortsatt stark marknadsefterfrågan i alla regioner. Energiföretag fortsatte att investera i ny och upprustad kraftinfrastruktur medan industrikunder, särskilt inom metall- och mineralindustri samt marin industri, byggde ut kapaciteten ytterligare mot bakgrund av höga råvarupriser. Efterfrågan på energieffektivare teknik i industrin fortsatte också att vara en stark tillväxtfaktor. ”ABB hade en mycket bra start på 2008 i alla verksamheter och regioner”, säger Michel Demaré, koncernchef och finanschef för ABB. ”Efterfrågan från energiföretag och de flesta av våra viktiga industrimarknader var fortsatt stark runt om i världen, särskilt i tillväxtekonomier men också i USA. Kunder fortsatte att investera på områden där vi är marknads- och teknikledande – kraftinfrastruktur, energieffektivitet och produktivitet.” ”Dessa enastående resultat avspeglar också våra fortsatta starka verksamhetsförbättringar”, tillade Demaré. ”Lägre anskaffningskostnader, optimal geografisk täckning, bättre projektgenomförande och riskhantering samt effektivare kapacitetsutnyttjande bidrog till våra förbättrade resultat.” Den positiva marknadssituationen som rådde 2007 fortsatte in i första kvartalet 2008. Ordertillväxten fortsatte i alla divisioner, främst Process Automation, där kunder inom metall- och mineralindustri samt marin industri i alla regioner byggde ny kapacitet eller uppgraderade befintlig kapacitet för att dra nytta av höga råvarupriser och fortsatt efterfrågan. Också Automation Products och Power Products redovisade stark ordertillväxt, särskilt i tillväxtekonomier, vilket avspeglar gynnsam efterfrågan från industrin på merparten av marknaderna samt fortsatta investeringar bland energiföretag i ny och uppgraderad kraftinfrastruktur. Ordertillväxten i divisionen Power Systems var måttligare, främst till följd av färre stora order jämfört med det starka första kvartalet 2007. Orderingången i Robotics växte också kraftigt under kvartalet till följd av högre efterfrågan från både allmän industri och fordonsindustrin. Regionalt ökade orderingången mest i Asien (upp 42 procent; 30 procent i lokala valutor) till följd av fortsatt ökad efterfrågan i flertalet marknadssektorer. Alla divisioner, undantaget Robotics, redovisade en stark tvåsiffrig orderförbättring i regionen. I Mellanöstern och Afrika var ordertillväxten 19 procent (lokala valutor: 13 procent), med särskilt kraftig ökning i Power Products och Process Automation till följd av nya investeringar i utbyggnad av metall- och mineralindustrin i regionen. I Nord- och Sydamerika ökade orderingången med 14 procent (lokala valutor: 7 procent) och var högre i alla divisioner, utom i Power Systems som redovisade lägre orderingång i Kanada och Brasilien. Divisionerna Automation Products, Process Automation och Robotics hade alla en orderökning på minst 20 procent i USA jämfört med första kvartalet 2007, till följd av fortsatt gynnsamma industriella marknader. I Europa var orderingången högre i alla divisioner och ökade med 27 procent (lokala valutor: 13 procent) sammantaget. Divisionerna Power Systems, Process Automation och Robotics ökade mest i regionen till följd av kunders ökade investeringar i elektrisk utrustning för kraftproduktion och olje- gas-, och mineralutvinning samt i automation av allmän industri. Volymen stora order (mer än 15 miljoner dollar) steg med 55 procent (39 procent i lokala valutor) under första kvartalet till 1,7 miljarder dollar. Basorder (mindre än 15 miljoner dollar) steg med 24 procent (13 procent i lokala valutor). Intäkterna fortsatte att öka kraftigt till följd av genomförande av den starka orderstocken såväl som ökad efterfrågan under kvartalet. Intäktsförbättringen avspeglar också genomförda prishöjningar för att uppväga högre råmaterialkostnader. Orderstocken vid slutet av första kvartalet 2008 uppgick till 26,8 miljarder dollar, 8,4 miljarder dollar högre (46 procent; 30 procent i lokala valutor) än vid slutet av första kvartalet 2007 och 4 miljarder dollar högre än vid årsslutet 2007 (upp 18 procent; 13 procent i lokala valutor). "Den globala marknaden för infrastruktur för kraftöverföring och distribution väntas fortsätta växa under resten av 2008. Behov av att ersätta utrustning, förbättra nättillförlitlighet och effektivitet samt koppla samman kraftnät väntas vara pådrivande för efterfrågan i Europa och Nordamerika. I Asien samt Mellanöstern och Afrika väntas efterfrågan öka till följd av utveckling av ny kraftinfrastruktur. Marknaden för industriautomation väntas vara fortsatt god i tillväxtekonomier, främst till följd av höga råvarupriser och behov av högre energieffektivitet och processkvalitet. På mogna marknader kan efterfrågan i vissa länder, eller vissa sektorer som påverkas tidigt i konjunkturcykeln, dämpas i samband med långsammare ekonomisk tillväxt, men för basindustri inom råvarubearbetning väntas fortsatt stark tillväxt. Utifrån dessa antaganden, och uteslutet en utbredd global konjunkturnedgång, förväntar ABB tillväxttakter för 2008 på runt 15-20 procent för kraftverksamheterna och runt 10 procent för automationsverksamheterna", skriver ABB i sin rapport.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2