Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 maj 2008

Enhetlig och sänkt miljösanktionsavgift - Vad säger branschen?

Regeringen avser ändra reglerna för anmälan av försäljning av elektriska och elektroniska produkter. Nu finns ett förslag till ändring av detta regelverk.

Miljösanktionsavgiften för företagare som inte lämnar uppgifter om genomförd försäljning görs enhetlig och bestäms till 10 000 kronor. Samma avgift förslås gälla för den som inte lämnar uppgifter om insamlingen och hanteringen av insamlat el-avfall. Skyldigheten för producenterna att registrera sig i Naturvårdsverkets register straffsanktioneras. Miljösanktionsavgifterna för att inte lämna uppgifter om elektriska och elektroniska produkter har kritiserats för att vara orimligt höga. Miljödepartementet har därför sett över reglerna och tagit fram ett förslag till ändrade sanktioner. "Tidigare avgifter slog orimligt hårt. Nu förtydligar vi skyldigheten att anmäla försäljning och gör samtidigt miljösanktionsavgiften enhetlig och betydligt lägre. Sanktionerna blir mer rimliga och proportionerliga i förhållande till överträdelserna", säger miljöminister Andreas Carlgren. "För ett fungerande producentansvar, i syfte att minska avfallsmängden och användningen av farliga ämnen i produkter, är det nödvändigt att Naturvårdsverket får kännedom om vilka producenter som agerar på den svenska elektronikmarknaden. Miljösanktionsavgifter är inte en lämplig sanktion för överträdelse av anmälan. Därför föreslås nu att skyldigheten att anmäla sig för registrering hos Naturvårdsverket ska vara straffsanktionerad. Den som inte anmäler sig till Naturvårdsverkets register innan försäljning sker kommer att kunna dömas till ett bötesstraff. Miljösanktionsavgifterna för att inte lämna uppgifter kan därmed göras enhetliga och sänkas betydligt", skriver Regeringen i sitt pressmeddelande. Förslaget skickas nu på remiss till berörda myndigheter, företag och branschorganisationer. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. Den nya straffbestämmelsen föreslås dock träda i kraft först den 1 januari 2009. Det nya förslaget diskuteras i evertiq Elektronikforum där du även kan ladda ner regeringens promemoria.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-2