Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 08 maj 2008

Sämre lönsamhet för ElektronikGruppen

ElektronikGruppens första kvartal pekar på en starkare orderingång, en ökad försäljning men också på ett försvagat resultat.

ElektronikGruppens omsättning uppgick under rapportperioden till 224 (218) Mkr, en ökning med 3 procent. Justerat för förvärv/avyttringar minskade omsättningen med 6 procent. Den fortsatt svaga dollarn har inverkat negativt på såväl omsättning som marginaler. Orderingången ökade med 7 procent till 236 (220) Mkr. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 122 (129) Mkr. Periodens resultat efter finansnetto minskade till -2,7 (11,9) Mkr. Valutakursdifferenser har påverkat resultatet negativt med -2,2 (0,0) Mkr. Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar har ökat till 5,2 (3,0) Mkr, vilket i huvudsak kan hänföras till genomförda förvärv under 2007 och 2008. Periodens resultat per aktie var -0,40 (1,58) kr. Koncernens internfakturering mellan affärsområdena uppgick till 3,0 (3,2) Mkr och gemensamma ej fördelade kostnader uppgick till 5,4 (4,5) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har under perioden uppgått till -3,4 (4,8) Mkr. I januari slutfördes förvärvet av 91 procent av det tyska bolaget PriDis Solutions GmbH, därefter namnändrat till EG Electronics GmbH. Bolaget bedriver handel med TFT-displayer och kringutrustning, främst i Tyskland men även i Italien och Storbritannien, och verksamheten omsatte cirka 27 Mkr under 2007. Verksamheten konsolideras i affärsområde Electronics från och med 1 januari 2008. Förutom en breddad kundportfölj medför förvärvet även ett utökat samarbete med flera viktiga leverantörer. Enligt förvärvsavtalet kommer ElektronikGruppen att förvärva resterande nio procent av bolaget under en treårsperiod. Affärsområdet Electronics säljer elektronikkomponenter och -system till företag inom telekom-, medicinteknik- och fordonsindustrin samt industriautomation. Huvudmarknader är Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Kina. Affärsområdets omsättning minskade till 161 (164) Mkr. Orderingången ökade till 165 (162) Mkr. Rörelseresultatet minskade till 5,2 (13,2) Mkr. Omsättning och lönsamhet inom affärsenheten Components har minskat under perioden, vilket i huvudsak förklaras av den kraftiga dollarförsvagningen jämfört med motsvarande period föregående år. Försvagningen av marginalerna inom affärsenheten har delvis kompenserats av en gynnsam produktmix. Inom affärsenheten Display & System märks alltjämt en stark underliggande efterfrågan. Den komponentbrist på displayer som präglat de senaste kvartalen har emellertid fortsatt att dämpa försäljningen. Detta tillsammans med en negativ dollarutveckling har medfört ett försämrat resultat. Orderingång och omsättning har fortsatt att utvecklas väl för den tredje affärsenheten Electromechanics, drivet bland annat av ökade volymer inom segmentet kommersiella fordon. Affärsområdet Products utvecklar, tillverkar och säljer huvudsakligen induktiva komponenter samt i mindre omfattning fiber- och kopparkablage till globalt verksamma företag inom elektronik och telekommunikation. Omsättningen ökade till 29 (23) Mkr. Orderingången ökade till 40 (31) Mkr. Rörelseresultatet minskade till -3,1 (0,9) Mkr. Ökningen av såväl orderingång som omsättning är i allt väsentligt hänförligt till förvärvet av ETAL Group Oy som konsoliderades in i affärsområdet fr o m 1 mars 2007. Marknadssituationen har under den senaste tiden präglats av knapphet i tillgången på insatsmaterial för produktion av induktiva komponenter. Detta i kombination med fortsatta kvalitetsproblem hos affärsområdets underleverantörer i Sydostasien har haft en negativ inverkan på faktureringen såväl som på lönsamheten. Den tidigare aviserade överföringen av produktion till affärsområdets egen tillverkningsanläggning på Sri Lanka går enligt plan och förväntas under slutet av året resultera i rationaliseringseffekter. Affärsområdet Production Technology säljer produktionsutrustning, förbrukningsmaterial samt service- och utbildningstjänster till elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Polen. Affärsområdets omsättning uppgick till 34 (33) Mkr. Orderingången ökade till 32 (28) Mkr. Rörelseresultatet minskade till 0,6 (2,7) Mkr. Justerat för effekter av gjorda förvärv har maskinförsäljningen under perioden mattats av något jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt har försäljningen av förbrukningsmaterial, såsom stenciler för kretskortstillverkning, och av eftermarknadstjänster ökat. Dessa båda segment svarar idag tillsammans för cirka 40 procent av affärsområdets omsättning. Resultatminskningen är i sin helhet hänförlig till verksamheterna i Finland och beror främst på lägre försäljningsvolymer i kombination med något minskade marginaler.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2