Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 13 maj 2008

Lagercrantz omsättning ökade 10%

Nettoomsättningen 2007/08 för Lagercrantz Group ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557).

Rörelseresultatet ökade med 32 % till 131 MSEK (99). Under fjärde kvartalet ökade resultatet till 40 MSEK (33). Rörelsemarginalen för helåret ökade till 6,0 % (5,0 %) och till 7,1 % (5,9 %) för kvartal fyra. Resultatet efter finansiella poster ökade till 121 MSEK (90) för räkenskapsperioden och 37 MSEK (29) under kvartal fyra. Resultatet efter skatt ökade till 91 MSEK (65) för 2007/08. Avkastningen på eget kapital uppgick till 21 % (16 %) och soliditeten till 44 % (39). CAD Kompagniet A/S förvärvades under kvartalet med tillträde från och med 1 april 2008. Speciellt glädjande är det att kunna konstatera att förbättringarna kommer från alla våra tre divisioner, säger företaget. Lagercrantz har idag tre jämnstora divisioner och ett 25-tal resultatenheter i 9 länder. Denna plattform har under året ytterligare förstärkts på flera sätt. Electronics uppvisar den kanske tydligaste resultatförbättringen. Rörelseresultatet ökade med 65 % till 38 MSEK och rörelsemarginalen steg från 3,1 % till 4,9 %. Orsakerna bedöms vara strategin med nischfokus och ökade förädlingsvärden. Inom divisionen satsar vi alltmer utpräglat på tillväxtområdena inbyggnadselektronik och industriell trådlös kommunikation. Detta har under året kommit till uttryck i tilläggsförvärv med inriktning mot IT och elektronik till sjukvården i Norge och satsningen i Polen med egna produkter och designtjänster. Mechatronics rörelseresultat ökade med 43 % till 50 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,3 % (6,5 %). Här har framförallt verksamheten inom Elpress som vi förvärvade i juni 2006 utvecklats väl. Nya positioner har inarbetats hos viktiga kunder och under året har vi etablerat bolaget på den kinesiska marknaden. Även våra danska och finska verksamheter inom specialanpassat kablage utvecklades väl. Communications ökade sitt rörelseresultat med 19 % till 51 MSEK med en något förbättrad rörelsemarginal till 6,5%. Inom divisionen uppvisar framför allt delområdet Access tydliga förbättringar förbättringar. Förändringar med leverantörsbyten, bolagsomstrukturering i Sverige och nyförvärvade enheter (K&K i Finland och Direktronik i Sverige) ligger bakom förbättringarna. Inom delområdet Mjukvara fortsätter den fina omsättningstillväxten sedan tidigare. I divisionens tredje delområde Digital Bild/Teknisk säkerhet minskade dock resultatet under året och var årets besvikelse. Orsaken är att några större projekt inte utfallit som planerat och åtgärder för ökad kontroll och organisationsanpassningar har därför satts in.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1