Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 maj 2008

Addtech ökar omsättningen med 15%

Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 4 198 MSEK (3 661). Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 415 MSEK (360).

Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen till 1 155 MSEK (1 015) och rörelseresultatet till 126 MSEK (117). Resultatet efter finansiella poster ökade till 398 MSEK (351) och resultatet efter skatt uppgick till 287 MSEK (256). Avkastningen på eget kapital uppgick till 48 procent (54) och soliditeten var 34 procent (32). Under räkenskapsåret genomfördes elva företagsförvärv med en sammanlagd årsomsättning om 375 MSEK. Addtech Components nettoomsättning ökade med 19 procent till 1 167 MSEK (979). Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 119 MSEK (108). Efterfrågan för affärsområdet har under året varit stabil och genom förvärv har omsättningen ökat väsentligt under räkenskapsåret. Både försäljningen av komponenter och försäljningen av delsystem med högt teknik- och mervärdeinnehåll har haft en bra utveckling. Produktmixen och förvärvade bolag har lett till en lägre rörelsemarginal under fjärde kvartalet detta räkenskapsår jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Addtech Transmissions nettoomsättning ökade med 12 procent till 1 283 MSEK (1 144). Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 148 MSEK (126). Efterfrågan är god för affärsområdets produktområden, vilket resulterat i en fortsatt positiv försäljningsutveckling. Kombinerat med god kostnadskontroll har ökningen av omsättningen gett bra effekt på resultatutvecklingen. Affärsläget för ersättningskomponenter till underhålls- och servicearbeten inom industrin har under året varit stabilt. Efterfrågan på insatskomponenter, bland annat från vindkraft- och offshoreindustrin, har samtidigt utvecklats positivt. Addtech Equipments nettoomsättning ökade med 22 procent till 1 000 MSEK (823). Rörelseresultatet ökade med 31 procent till 92 MSEK (70). Affärsområdet har haft en stabil utveckling för produkter och lösningar inom energiområdet samt för industrins produktionsprocesser. Genomförda strategiska förvärv har medfört en stark omsättningsutveckling för affärsområdet, men även bidragit positivt till resultatförbättringen. Nettoomsättningen för Addtech Life Science ökade med 4 procent till 752 MSEK (720). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 65 MSEK (56). Efterfrågan på diagnostikutrustningar och förnödenheter har under perioden varit fortsatt god. Affärsområdets verksamheter inriktade mot mera generella utrustningar till laboratorier fortsätter med anpassning av produktutbud och effektivisering för att möta koncernens krav på lönsamhet och utveckling.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1