Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 maj 2008

Scirocco tar in 6 MSEK

Styrelsen för Scirocco AB (publ), listat på Aktietorget, har beslutat att med stöd av årsstämmans bemyndigande genomföra en nyemission om 6 miljoner kronor.

Emissionen görs mot bakgrund av det samarbete som bolaget nyligen ingick med Invengo Information Technology, Ett Kinabaserat företag inom högpresterande RFID, och de möjligheter till väsentligt ökad marknadspenetration som detta möjliggör. Den 8 maj 2008 meddelade Scirocco att bolaget tecknat ett Letter of Intent med Invengo, vilket bland annat omfattar ömsesidig rätt att marknadsföra och sälja varandras produkter på utvalda marknader, produktion av Sciroccos produkter i Invengos produktionsanläggningar samt ett samarbete kring produktutveckling. Arbetet med att snabbt och effektivt få ut kunskapen om bolagens samlade produktportfölj inom IRID och RFID till försäljningskår och återförsäljarnät är igång och en mängd gemensamma projekt bolagen emellan respektive tillsammans med kunder planeras. Mot bakgrund av det stora intresse samarbetet har rönt bland återförsäljare och kunder anser styrelsen att bolaget behöver säkra finansiering för att även fortsatt kunna hålla ett högt tempo i marknadsföring och försäljning. Villkoren för nyemissionen, vilken sker med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, sammanfattas nedan. - Totalt omfattar nyemissionen maximalt 5.000.000 aktier, samtliga av serie B, motsvarande 23% av aktiekapitalet respektive 12,6% av röstetalet vid full anslutning i nyemissionen. - Teckningskursen är satt till 1,20 kronor per aktie. Den volymviktade genomsnittliga betalkursen de senaste 10 handelsdagarna före beslutet om nyemission uppgick till 1,52 kronor. - Teckningsperioden löper mellan 28/5 - 12/6 2008. - Likvid skall erläggas senast den 19/6 2008. - Vid full anslutning i nyemissionen ökar det totala antalet utestående aktier till 21.706.818 och aktiekapitalet ökar med 250.000 kronor till 1.085.340,90 kronor. Vid full anslutning i nyemissionen tillförs Bolaget 6.000.000 kronor före emissionskostnader. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande år. Erbjudandet att teckna aktier riktas till allmänheten.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1