Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 juni 2008

EIF ger EU bakläxa vad gäller EuP:s implementering

EU-kommissionens förslag till lagstiftning i EuP-direktivet får bakläxa av EIF. Det är framförallt implementationstiden EIF tycker är för kort.

EIF är ännu inte nöjd med hur EU-kommissionen hade tänkt sig att EuP skall implementeras. Ett förslag har tagits fram till plan som skall röstas fram i Bryssel den 7 juli och denna plan har nu gått på remiss till bland annat Elektronikindustriföreningen, EIF. Som svar på regeringens remiss så får regeringen bakläxa. "Som förslaget nu är skrivet kan det inte accepteras av EIF och vår ståndpunkt är att Sverige bör rösta "nej". Fram för allt vill vi peka på den korta implementationstiden som riskerar göra många företagare till ofrivilliga brottslingar samt att direktivet inbjuder till tolkningar vad gäller vilka produkter som omfattas", kommenterar Vidar Wernöe, styrelseledamot i EIF. Klicka här för att ladda ner arbetsdokumentet för implementeringen av EuP. EIF:s remissvar: Betr: Working Document: ”Ecodesign requirements for standby and off-mode” Som avtalad kommer här ett antal synpunkter från Elektronikindustriföreningen på det ”Working Document” som har skickats ut av Stephan Kolb vid EU-kommissionen nyligen. Generellt tycker vi att dokumentet håller mycket låg kvalitet och verkar inte genomarbetat även om det nu har visat sig att dokumentet är ett arbetsutkast. Utöver detta vill vi lämna följande konkreta synpunkter och åtgärder som vi bedömer behöver tas. 1. Vilka produkter som omfattas respektive inte omfattas av direktivet är mycket oklart. Tanken är, om vi förstår det rätt, att inte industriprodukter ska omfattas. Skrivningen om att utrustning som inte uppfyller EMC kravens kurva B (konsumentelektronik) är undantagna är en skrivning som kan misstolkas då det finns industriprodukter som ska klara kurva B. Samtidigt kommer skrivningen att innebära att direktivets omfattning är beroende av kraven i andra direktiv. Detta känns inte helt lyckat. 2. Definitionen av ”Fixed Installations” är enligt uppgift inte den samma som inom exv. RoHS/WEEE direktivet. För att det ska vara tydligt för industrin bör man i lagstiftningen ha en (1) definition. 3. I definitionen framgår det att det är produkter som maximalt går på 230 Vac som omfattas. Betyder detta enfas-anslutna produkter eller kan 2/3-fas också omfattas? I Annex IB finns många produkter som inte är anslutna till 230 och där direktivet inte kan vara applicerbart. 4. Produkterna som omfattas framgår av Annex IA och IB. Som listan presenteras i ”working document” är den under all kritik. Formuleringen i rubriken ”…which shall be taken into account…” ger stora rum för tolkningar. Vår uppfattning är att listan enbart borde innehålla konsumentprodukter med handelsvolym över 200000 enheter/år samt vara anslutna till nätspänning. Sida 2(2) Elektronikindustriföreningen Postadress Besök Telefon Telefax Box 22307 104 22 Stockholm Klara Norra Kyrkogata 31 Stockholm 08-440 11 70 +46 8 440 11 70 08-440 11 71 +46 8 440 11 71 http://www.elektronikindustriforeningen.se e-mail: eif@sinf.se Org.nr: 01.802005-2620 5. I Annex II framgår kravet på att ett (1) år efter publicering i Official Journal ska produkterna klara standby och off-mode kraven. Detta är inte genomförbart för elektronikbranschen. En normal utvecklingscykel för en ny produkt kan ligga på 1-3 år, från idé till produkten går i löpande tillverkning. Från att produkten är omkonstruerad och tillverkningsunderlagen är klara kan det ta upp till 1 år innan produkten kan levereras i volym. Anledningen till detta är långa ledtider på ingående material (komponenter). Genom den korta implementationstiden kommer man göra många företagare till brottslingar. Alternativet är att inte längre ha sin produkt CE-märkt och följaktligen kan den inte säljas. Både alternativen skulle vara förödande för de svenska SME-företagen. Detta kan inte vara i Sveriges intresse! En lämplig implementationstid på 3 år ger berörda myndigheter och branschorganisationer möjlighet att informera om direktivet samt att företagen successivt kan införa konstruktionsförändringarna i sina produkter. 6. För att klara de nya kraven kommer många produkter att behöva konstrueras om. Det är bl.a. i produkternas nätdelar där konstruktionsändringar kommer krävas, ett konstruktionsarbete som kan vara svårt och tidskrävande. Kunskapen om hur man konstruerar dessa nätdelar är en bristkompetens i Sverige. Det förefaller därför troligt att konstruktionsarbetet kommer att dra ut på tiden beroende på resursbrist. Vid omkonstruktion av nätdelar kommer nya EMC och elsäkerhetscertifieringar att behövas. Dessa tester utförs av tredjepartsföretag exv. SEMKO och kan kosta 100000 kronor per produkt. Sammanfattningsvis innebär den nya lagstiftningen betydande kostnadsökningar för SME-företagen. Elektronikindustriföreningen önskar en dialog med den Svenska Regeringen kring denna fråga. 7. Efter samtal med EU-Kommissionens Stephan Kolb den 10 juni 2008 framkom att man inte har bestämt strukturen kring horisontella och vertikala krav. Ska man i dotterdirektiven hänvisa till detta direktiv eller ska kraven på standby/off-mode skrivas in som specifika krav i varje dotterdirektiv? Att detta grundläggande ställningstagande inte har fastställts, kan medföra att man för en produkt får flera implementationstidspunkter för nya krav. Detta är helt oacceptabelt! Dokumentets skriv- och referensfel räknar vi med att rättas till utan att vi i detalj påpekar dessa. Om standby och off-mode direktivet inte avsevärt uppdateras och ändras i enlighet med våra synpunkter är vårt önskemål att Sverige röstar ”nej” till direktivet den 7 juli och återremitterar det till det konsultativa forumet. För kännedom bifogas en artikel om EKO-design och vad som behöver göras för att klara de låga standby och off-mode kraven.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2