Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 juni 2008

Aqeri-VD får lämna

Aqeris VD får lämna bolaget efter misstankar om otillbörlig marknadspåverkan.

Styrelsen för Aqeri Holding AB fick genom uppgifter i media den 25 juni 2008 kännedom om pågående åtal mot verkställande direktören Claes Israelsson avseende otillbörlig marknadspåverkan. Mot bakgrund av dels åtalet i sig, dels det faktum att styrelsen inte informerats om den förundersökning som föregått åtalet, lämnar Claes Israelsson på övriga styrelseledamöters uppmaning med omedelbar verkan sin tjänst som VD och sin plats som styrelseledamot. Styrelsen har beslutat att till tillförordnad verkställande direktör utse Per Forsberg, som idag är vVD och försäljningschef samt ledamot av styrelsen. Styrelsen avser att under hösten presentera en permanent lösning av VD-frågan. Omsättning och resultat för det andra kvartalet 2008 bedöms bli i nivå med det första kvartalet 2008, då omsättningen uppgick till MSEK 15,5 med en förlust om MSEK 1,4. Jämfört med föregående år är det en väsentlig försämring. Därtill kommer extraordinära poster, bland annat i samband med omvärdering av goodwill och lager som kommer att göras i samband med halvårsbokslutet. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat ändra prognosen för 2008 till följande: ”För helåret 2008 räknar vi med minskad omsättning och förlust.”(Tidigare prognos löd: ”För helåret 2008 räknar vi med ökad omsättning och vinst.”) För att förstärka koncernens finansiella ställning har styrelsen beslutat kalla till extra bolagsstämma och där framlägga förslag om en mindre nyemission med företräde för aktieägarna. Kallelse med datum för den extra bolagsstämman och villkor för nyemissionen kommer att meddelas inom kort.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1