Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 juli 2008

Products och Display & System tynger Elektronikgruppen

Affärsområdena EG Products och EG Display & System i Electronics håller tillbaka Elektronikgruppen medan EG Production Technology visar god omsättningsutveckling.

Elektronikgruppen tappar väsentligt på lönsamhetssidan men har genom förvärv ökat något på omsättningssidan. Under andra kvartalet omsatte Elektronikgruppen 228 miljoner kronor(211). Orderingången var 232 miljoner kronor(220) och resultatet efter finansnetto landade på -2,3 miljoner kronor, vilket är en väsentlig försvagning jämfört med föregående års vinst på 6 miljoner kronor. För första halvåret ser det ungefär likadant ut. Omsättningen landade för första halvåret på 452 miljoner kronor(429) och orderingången på 467 miljoner kronor(440). Resultatet efter finansnetto landade på -5,0(17,9). Den kraftiga lönsamhetsförsämringen är främst hänförlig till fortsatta leveransproblem i kombination med en lägre efterfrågan inom affärsområde Products, samt en negativ marginalutveckling inom affärsenheten Display & System inom Electronics. Den svaga dollarn utgör alltjämt en belastning för såväl koncernens omsättning som marginaler. Valutakursdifferenser har påverkat resultatet negativt under perioden med -2,6 miljoner kronor(-0,2). Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar ökade till 10,6 miljoner kronor (7,2), vilket i huvudsak kan hänföras till genomförda förvärv under 2007 och 2008. Kassaflödet från den löpande verksamheten har under perioden uppgått till -13,5 miljoner kronor (-1,8). Trots att EG Production & Technology ökade sin omsättning väsentligt under årets första halvår så mer än halveras affärsområdets vinst från 4,4 miljoner kronor till 2 miljoner kronor. Detta affärsområde är dock det som håller i hela gruppens omsättning då EG Production & Technology ökade från 63 miljoner kronor till 73 miljoner kronor. Production & Technology består till största delen av Scanditron men även av stenciltillverkaren Holtek. Maskinförsäljningen rapporteras ha gått ner något samtidigt som försäljningen av förbrukningsmateriel har ökat. Utan genomförda förvärv hade dock detta affärsområdes omsättning minskat. Affärsområdet EG Electronics säljer elektronikkomponenter och -system till företag inom telekom-, medicinteknik- och fordonsindustrin samt industriautomation. Huvudmarknader är Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Kina. Affärsområdets omsättning ökade till 322 miljoner kronor(309). Orderingången ökade till 315 miljoner kronor(308). Rörelseresultatet minskade till 12,7 miljoner kronor(20,8). Omsättning inom affärsenheten Components har minskat något under delårsperioden, vilket i huvudsak förklaras av den kraftiga dollarförsvagningen jämfört med motsvarande period föregående år. Marginalerna har trots dollarförsvagningen förstärkts som följd av en förskjutning mot en mer gynnsam produktmix. Totalt sett uppvisar därmed affärsenheten ett något förbättrat resultat. Inom affärsenheten Display & System har försäljningen minskat något i Norden, men inkluderat förvärvet i Tyskland har omsättningen totalt sett ökat. Den komponentbrist på displayer som tidigare har präglat marknaden har under det andra kvartalet i allt väsentligt upphört. Den svaga dollarn har fortsatt att inverka negativt på marginalerna, vilket i kombination med en marginalmässigt ogynnsam produktmix och något svagare efterfrågan har medfört en betydande resultatförsämring för affärsenheten jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingång och omsättning har fortsatt att utvecklas väl för den tredje affärsenheten Electromechanics, drivet främst av ökade volymer inom segmentet kommersiella fordon. Resultatet har inte utvecklats fullt ut i takt med omsättningen under perioden, vilket främst beror på ökade kostnader i samband med en förstärkning av försäljningsorganisationen genom rekryteringar samt etablering av ett nytt försäljningskontor i södra Sverige. Affärsområdet EG Products utvecklar, tillverkar och säljer huvudsakligen induktiva komponenter samt i mindre omfattning fiber- och kopparkablage till globalt verksamma företag inom elektronik och telekommunikation. Omsättningen uppgick till 59 miljoner kronor(60). Orderingången ökade till 76 miljoner kronor(74). Rörelseresultatet minskade till -8,2 miljoner kronor(3,6). Jämfört med motsvarande period föregående år har efterfrågan från vissa av affärsområdets större kunder legat på en avsevärt lägre nivå. Detta har i kombination med fortsatta kvalitetsproblem hos affärsområdets underleverantörer i Sydostasien inverkat kraftigt negativt på faktureringen såväl som på lönsamheten, bland annat i form av extraordinära kostnader för utbyte av redan monterade komponenter i kundernas slutprodukter. Därtill har leveranserna även hämmats av en knapphet i tillgången på insatsmaterial för produktion av induktiva komponenter. Den tidigare aviserade överföringen av produktion till den egna tillverkningsanläggningen på Sri Lanka fortgår och förväntas under slutet av året börja resultera i rationaliseringseffekter, men en återgång till lönsamhet för affärsområdet bedöms kunna nås först under 2009.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1