Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 14 augusti 2008

Lagercrantz visar bättre resultat under första kvartalet

Nettoomsättningen under första kvartalet (1 april - 30 juni 2008) uppgick till 532 MSEK (533). Resultatet efter finansiella poster ökade med 35 % rensat för engångsposter föregående år. Resultat uppgick till 31 MSEK (25), där engångsposter om 2 MSEK ingår föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 33 msek (28), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 6,2 procent (5,3). Samtliga divisioner uppvisade förbättrade marginaler jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen innebär det trettonde kvartalet i rad med förbättrat resultat i förhållande till motsvarande kvartal året innan. Förändrade valutakurser påverkade koncernens resultat efter finansnetto med cirka –1 msek (1) under kvartalet. Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 21 procent jämfört med 16 procent motsvarande period föregående år. Motsvarande siffror för avkastning på eget kapital var 20 procent respektive 16 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –9 msek (–17). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till brutto 4 msek (6). Under kvartalet förvärvades bolag för 33 msek (23). Inga aktier återköptes under kvartalet. Koncernen uppvisade en finansiell nettoskuld vid periodens slut om 135 msek, att jämföra med 93 msek vid räkenskapsåretsingång. Electronics Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 183 msek (195). Arbetet med att fasa ut standardkomponenter till förmån för produkter med högre marginaler fortgår. Omsättningen har varit stabil förutom i Tyskland där en svagare efterfrågan sågs under perioden. Rörelseresultatet ökade till 8 msek (7) vilket innebär att rörelsemarginalen ökade till 4,4 procent (3,6) under perioden. Förbättringen är främst hänförlig till verksamheterna i Finland och Danmark. Mechatronics Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 166 msek (152). Framför allt var utvecklingen stark inom Elpress-gruppen med ökad omsättning och resultat. Rörelseresultatet ökade till 15 msek (9), motsvarande en rörelsemarginal om 9,0 procent (5,9). En fortsatt god efterfrågan sågs i divisionens producerande verksamheter i Danmark och Finland. Communications Nettoomsättningen uppgick till 183 msek (186). Lägre omsättning sågs inom området digital bild/ teknisk säkerhet där åtgärder satts in för att öka lönsamheten. Rörelseresultatet uppgick till 12 msek (12), vilket motsvarade en marginal om 6,6 procent (6,5).
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2