Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 oktober 2008

Micronic redovisar sämre resultat under tredje kvartalet

Orderingången för delårsperioden uppgick till 228 (498) MSEK, varav under tredje kvartalet 132 (402) MSEK. Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 235 (298) MSEK, varav under tredje kvartalet 110 (178) MSEK.

Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -162 (-248) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till -35 (-34) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling för delårsperioden uppgick till -205 (-175) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick det justerade rörelseresultatet till -47 (-9) SEK. Resultatet efter skatt uppgick för rapportperioden till -115 (-177) MSEK. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt till -25 (-24) MSEK. Orderstocken var vid delårsperiodens utgång 377 (420) MSEK och omfattar enbart system. Vid utgången av 2007 uppgick orderstocken till 332 MSEK. Framtidsutsikterna för innevarande år har förändrats på grund av det försämrade marknadsläget inom bildskärmsindustrin. Styrelsens tidigare bedömning var att försäljningen 2008 skulle överstiga 2007. Styrelsens nuvarande bedömning är att försäljningen 2008 kommer att ligga i linje med 2007. "Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 110 MSEK. I denna siffra ingår fakturering av ett Sigma-system, för vilket även order erhölls under kvartalet. Under kvartalet bokade vi också ett system för elektronisk kapsling med leverans under första halvåret 2009," säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. "Den fördröjda orderingången inom bildskärmsområdet är en besvikelse men inte förvånande i dagens finansiella turbulens med kreditrestriktioner och kraftiga valutarörelser. Vi förväntar oss därför ytterligare förskjutningar framåt vad gäller orderingången. Leveransen av det första Prexision-10 systemet löper väl och vi räknar planenligt med att fakturera detta system under året. Inom halvledarområdet är vår syn på marknaden för mönsterritare konservativ, men vi ser trots allt möjligheter till ytterligare affärer under året," fortsätter Sven Löfquist. "Vi accelererar vår anpassning till den lägre försäljningsvolymen och minskar vårt utnyttjande av konsulter och inhyrd personal med cirka 40 personer. Vi har under året minskat vår personalstyrka med 26 personer och genomför nu en personalreduktion i motsvarande storleksordning. För 2009 räknar vi med att utgifterna för forskning och utveckling kommer att vara cirka 50 miljoner lägre och uppgå till cirka 150 miljoner kronor då utvecklingen av Prexision-10 snart är klar." "Utifrån den cykliska marknad som Micronic är verksam inom, arbetar vi för att bredda existerande produktområden och utvärderar affärsmöjligheter mot marknader med större volymer för att skapa ett jämnare flöde i bolaget." "Vi har efter kvartalets utgång avyttrat fastigheten i Täby. Affären ger en direkt likviditetsförstärkning med cirka 95 MSEK. Realisationsvinsten, vilken kommer att redovisas under fjärde kvartalet, uppgår preliminärt till 99 MSEK," avslutar Sven Löfquist.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2