Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 oktober 2008

Svagt nedåt för Note

Årets tredje kvartal visar svagt nedåt för Note med fortsatt hög förändringstakt.

Note har hittills i år drivit på omställningen av företaget för att förverkliga sin nya strategi Nearsourcing. Åtgärderna sker främst inom tre områden – etablering av Nearsourcing-centers nära kunderna, komponentdatabasen NOTEfied som stöd i inköps- och utvecklingsarbetet, samt effektiv tillverkning nära våra kunder eller i kostnadseffektiva länder. Som ett led i omställningen och effektiviseringen av NOTE har under året vidtagits åtgärder för att reducera antalet medarbetare med cirka 300, vilket motsvarar drygt 35% av antalet anställda i Sverige. Huvuddelen av varslen lades under första halvåret varför merparten av personalavgångarna sker under hösten. Hittills i år har antalet anställda i Sverige minskat med 16%. Parallellt med effektiviseringar på kostnadssidan för NOTE ut Nearsourcing på nya marknader. Företagets första Nearsourcingcenter startades från grunden genom att förvärva ett mindre CAD-bolag i Oslo 2006 vilket uppges visa att Nearsourcing fungerar i praktiken då NOTE börjar ta marknadsandelar i Norge. NOTEs andra Nearsourcing-center etablerades på den engelska marknaden när företaget under första kvartalet i år förvärvade verksamheten i Proqual utanför Bristol. Kundreaktionerna ger stöd åt att försäljningstillväxten kommer igång betydligt snabbare i England. I Sverige kompletterades dessutom under andra kvartalet NOTEs marknadsnära enheter med ett mekanikbolag i Järfälla. NOTE noterade redan under andra kvartalet en minskad efterfrågan, primärt inom den svenska verkstadsindustrin. Försäljning till befintliga kunder har därför varit något lägre än planerat. Åtgärder för omställningen av NOTE har kortsiktigt satt en press nedåt på företagets marginaler. Trots ett svagare marknadsläge har NOTE sedan sommaren noterat ett positivt trendbrott och påtagligt ökat nyförsäljningen – både till nya kunder och nya marknader. Det rådande osäkra läget för världsekonomin gör att den framtida försäljningen till befintliga kunder är svår att förutsäga, dock bedöms försäljningen att fortsatt kunna öka till nya kunder. Trots ett förväntat svagare marknadsläge bedömer NOTE:s VD och koncernchef Arne Forslund att även under det fjärde kvartalet i år kunna uppvisa ett fortsatt positivt resultat. Som ett led i förverkligandet av NOTEs nya strategi Nearsourcing utökades i fjol produktionskapaciteten i kostnadseffektiva länder genom etableringar av samägda fabriker i Kina och Polen. NOTE har därigenom byggt upp kompetens och kapacitet för framtida tillväxt, och för att flytta ytterligare arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till kostnadseffektiva länder. Mot den bakgrunden varslades under första halvåret 200 medarbetare i Sverige. Varslen berörde NOTE:s verksamheter i Skellefteå, Norrtälje, Skänninge och Lund. I januari förvärvade NOTE en rörelse i Proqual utanför Bristol i Gloucestershire, England. Med förvärvet följde en tekniskt kompetent, flexibel organisation inriktad på tjänster tidigt i produktlivscykeln. Omsättningen uppgår till 45 MSEK och antalet anställda är cirka 40. Genom att tillföra ytterligare kompetens etablerades NOTEs första Nearsourcing-center i England. Vid månadsskiftet mars-april förvärvades samtliga aktier i ett mekanikföretag i Järfälla utanför Stockholm. Bolaget har avancerad teknisk utrustning och specialkompetens inom skärande bearbetning. Produkter och tillhörande tjänster levereras bland annat till kärnkrafts- och telecomindustrin. Omsättningen uppgår till cirka 25 MSEK per år och verksamheten har 20 medarbetare. Finansiell utveckling januari–september • Försäljningen uppgick till 1 295,0 (1 285,1) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 44,1 (83,4) MSEK, resultatet har belastats av kostnader om cirka 30 MSEK för den pågående omstruktureringen • Rörelsemarginalen uppgick till 3,4% (6,5%) • Resultat efter finansnetto uppgick till 36,0 (77,2) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till 23,4 (57,3) MSEK, vilket motsvarar 2,43 (5,95) SEK/aktie • Kassaflödet uppgick till 31,3 (34,3) MSEK, vilket motsvarar 3,25 (3,57) SEK/aktie Finansiell utveckling juli–september • Försäljningen uppgick till 398,5 (389,9) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 14,2 (28,1) MSEK, resultatet har belastats av kostnader om cirka 10 MSEK för den pågående omstruktureringen • Rörelsemarginalen uppgick till 3,6% (7,2%) • Resultat efter finansnetto uppgick till 12,0 (25,7) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till 7,7 (18,9) MSEK, vilket motsvarar 0,80 (1,96) SEK/aktie • Kassaflödet uppgick till 1,9 (-39,1) MSEK, vilket motsvarar 0,20 (-4,06) SEK/aktie Väsentliga händelser januari–september • Fortsatt strategisk omvandling – åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till kostnadseffektiva länder, vilket kommer att reducera antalet anställda i Sverige med 200 personer eller drygt 25% • Förvärv i England – etablering av ett nytt Nearsourcing-center för långsiktig försäljningstillväxt på den engelska marknaden • Förvärv av svensk mekanikleverantör – värdefull mekanikkompetens tillförd nära kunderna för utveckling av avancerade prototyper och tillverkning av mindre serier • Nytt aktiebaserat incitamentsprogram – 50 ledande befattningshavare har tecknat sig i programmet Väsentliga händelser efter periodens utgång • Konsekvent, metodisk satsning på Nearsourcing – åtgärder vidtagna i oktober för att reducera antalet anställda i Sverige med ytterligare cirka 100 personer
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1