Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 17 december 2008

Stora lager fördröjer halvledarindustrins återhämtning

iSuppli varnar för stora varulager i den globala halvledarindustrin.

Överskottet av halvledare i lager inom den globala elektronikindustrin kommer sannolikt att nästan tredubblas under fjärde kvartalet, vilket får iSuppli att utfärda en röd varning om lagernivåerna för halvledare. iSuppli pekar på att under fjärde kvartalet 2008 kan det sammanlagda halvledaröverskottet uppgå till ett värde av 10,2 miljarder USD, en ökning med 268 procent från 3,8 miljarder USD i slutet av tredje kvartalet. Denna ökning kommer att ha en skadlig inverkan på prissättning, intäkter och lönsamhet av halvledare. Detta kan försena halvledarindustrins återhämtning från den nuvarande nedgången, även när efterfrågan åter kommer att stiga. Detta är första gången som iSuppli har utfärdat en röd varning på lagernivåerna för halvledare. iSuppli utfärdade en gul varning för halvledarlagren i juli 2004, mot bakgrund av en större ökning i lager under tredje kvartalet samma år. Bifogade figur presenterar iSuppli: s prognos för överskott inom den globala halvledarindustrins distributionskedja. Tre viktiga faktorer är pådrivande för att halvledarindustrin bygger varulager till en högre nivå än planerat, säger Derek Lidow, VD och koncernchef för iSuppli Corp. För det första har många företag minskat målen för sina lager under fjärde kvartalet, även om intäkterna sjunkit kraftigt, noterar Derek Lidow. Målen för lagerhållningen uttrycks ofta i DOI (Days-Of-Inventory), och dessa mål ändras sällan. Men lagren varierar proportionellt med förändringar i prognoserna för intäkterna. Under det fjärde kvartalet har många företag ändrat sina målnivåer då de förväntar sig en lång ekonomisk nedgång. De minskade lagernivåerna kommer då att påverka företagens likvida tillgångar positivt. De nya målen innebär att även om intäkterna för halvledare förväntas bli oförändrat, behöver lagren sjunka i förhållande till det nya sänkta DOI-målet för att inte ha någon "överkapacitet" i leveranskedjan. Den andra faktorn är att efterfrågan på halvledare har sjunkit under det fjärde kvartalet, och den sjönk mycket snabbare än väntat i slutet av tredje kvartalet, säger Derek Lidow. Detta innebär att de första produktionsplanerna för fjärde kvartalet var för höga. Produktionsplanerna har sedan ändrats nedåt under kvartalet, främst som reaktiva åtgärder, vilket har resulterat i överskott. För det tredje har OEM-företag inte kunnat minska produktionen så snabbt som de skulle vilja på grund av stelheten i distributionskedjan, främst på grund av arbetskraftsregler i vissa delar av världen och begränsande regler för återkallande av order hos underentreprenörer och leverantörer. Förlängd tid En tredubbling av överskottet i halvledarlager inom hela elektronikdistributionskedjan under det fjärde kvartalet, kommer att avsevärt förlänga den tid som krävs för en återhämtning av efterfrågan för halvledarindustrin och kontraktstillverkare. iSuppli: s metod, som utvecklats under 2001, innebär att en uppskattning av värdet för överskottet av halvledare inom hela elektronikvärdekedjan. Detta gäller även för komponentlager, produkter i arbete (WIP) och som en del av halvfabrikat eller färdiga produkter. iSuppli har fastställt att nivån för överskottet av halvledare är den faktor som mest direkt berör de kommande produktionsnivåerna för elektronisk industri. Som ett resultat ... Återförsäljare kommer sannolikt inte att bygga upp stora överskottslager av färdiga produkter under fjärde kvartalet. iSuppli: s källor visar att många återförsäljare planerar att prissätta lager på de nivåer som krävs för att nå januarimålen, eller när det gäller Wal-Mart och några av de andra stora kedjorna, att lämna tillbaka osålda lager. I de flesta fall har återförsäljarna inte justerat sina mål för lagernivåer, utan i stället fokuserat på att OEM-företagen ska ge prisskydd eller tillåta returer. Precis som detaljisterna kommer leverantörer av trådlösa tjänster troligtvis inte heller att bygga upp betydande lager, och är måttligt inriktade på minskade lagernivåer. De har lagt order på mindre partier som skall skeppas under fjärde kvartalet, med returklausuler eller prisskydd på osålda lager. PC OEM-företag har varit särskilt aggressiva när det gäller att fastställa lägre mål och även att minska monterings- och komponentorder. Dessa företag kommer att minska lagervärden motsvarande flera miljarder dollar, och dessa återbud och produktionsnedskärningar kommer att resultera i ökade lager i tidigare led i distributionskedjan. PC OEM-företagen kommer dock att visa en ökning av sina halvledarlager på en miljard USD, eftersom de tidigare har underträffat sitt gamla mål, men nu kommer de att producera något över sina nya mål. Allt överskott OEM-företag som producerar konsumentprodukter, oavsett om det är hemelektronik, mobiltelefoner eller fordonselektronik och infotainment, kommer få stora lageröverskott, både från ändrade mål på lagernivåer och även från produktion som de inte kunnat skära ner tillräckligt snabbt. iSuppli förväntar sig betydande svängningar överlag inom dessa tre områden, där fordonsindustrins distributionskedja kan få upp till 1,7 miljarder USD i överskott för halvledarlager. OEM för trådlösa produkter, konsumentelektronik och annan elektronik, antas få ökade lager med 2,4 miljarder USD, vilket lägger ytterligare 300 miljoner USD till iSuppli: s sammanfattning av överlager för halvledare. Original Design Manufacturers (ODMs) kommer också att justera sina mål för lagernivåer men kommer att tvingas att hålla viss dator- och hemelektronik i lager, vilket resulterar i en ökning på cirka 1,1 miljarder USD i lager i slutet av fjärde kvartalet. Detta lägger till nästan 200 miljoner USD till överskottet för halvledare. Electronic Manufacturing Services (EMS)-leverantörer hade överskott i varulager vid utgången av tredje kvartalet, men dessa har varit särskilt aggressiva, ofta som en fråga om överlevnad, att hålla magra lager i förhållande till sin orderstock. Detta kommer att resultera i en minskning med mer än en miljard USD i absolut lagervärde, men är fortfarande något högre än företagens nya reviderade mål DOI. Generellt kan sägas, att stora lager inte det största problemet för denna mycket drabbade industri. Elektronikdistributörer har också aggressivt skurit ner sina lagermål, eftersom de oroar sig för att produkterna kan bli gamla vid en långvarig nedgång. Men elektronikdistributörer har blivit utmärkta på lagerhantering under de tre senaste åren, så iSuppli förutspår att de kommer att uppfylla sina nya sänkta mål. Halvledarföretag kommer att få se sina lager stiga med minst 1,5 miljarder USD, men med nedsatta mål för lager, kommer de faktiskt att öka med nästan 2,2 miljarder USD. Att leva med överlager Från iSuppli: s undersökning av 180 elektronikföretag, som representerar mer än 80 procent av intäkterna i branschen, kommer lagren totalt förväntas växa från 94 miljarder USD vid utgången av tredje kvartalet till mer än 104 miljarder USD i slutet av fjärde kvartalet . Av de totala halvledarlagren i hela distributionskedjan för elektronik, är 3,8 miljarder USD överskott i slutet av tredje kvartalet. Men iSuppli förutspår att 10,2 miljarder USD kommer att utgöra överskott i slutet av fjärde kvartalet, för de tre skäl som anges ovan. En annan stor förändring att vara medveten om är att under större delen av tiden sedan dot-com återhämtningen, har mer än 80 procent - och ofta nästan 90 procent - av överskjutande halvledarlager halvledartillverkarna själva stått för. Detta kommer att förändras dramatiskt under det fjärde kvartalet, med 4,23 miljarder USD - eller 41,5 procent - av de överskjutande lagren som nu kommer att finnas nedströms från halvledartillverkarna. Detta kommer att leda till minst 2 procent i minskad halvledar-tillväxt under 2009, vilket inte finns med i de flesta prognoser. Som jämförelse kan nämnas att iSuppli har beräknat att när dot.com-bubblan sprack fanns 13,4 miljarder USD i överskottslager för halvledare, och detta tog två år att arbeta ner till hanterbara nivåer. Om iSuppli's Semiconductor Inventory Tracker Service iSuppli definierar överskottslager som den punkt där DOI överstiger det historiska genomsnittet under ett kvartal. Semiconductor Inventory Tracker Service beräknar kvartalsslutets lagernivåer för cirka 180 företag i varje nod av värdekedjan för elektronik. iSuppli jämför sedan dessa data mot målvärden för varje led i kedjan, genom att analysera historiska säsongsmässiga mönster och undersökningar av företag för att fastställa önskad nivå för lagren. Alla DOI-beräkningarna baseras på kostnaden för sålda varor, med undantag för halvledar-leverantörer, som beräknas på cost-of-sales. iSuppli beräknar sedan värdet av denna fördröjning i varulager under kvartalet, baserat på målvärden för varje segment, och för hela försörjningskedjan.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1