Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 januari 2009

Micronic redovisar förlust för 2008

Micronic Laser Systems har idag lämnat koncernens rapport för fjärde kvartalet 2008 samt helårsrapporten för 2008.

"Faktureringen under fjärde kvartalet uppgick till starka 334 MSEK, vilket medförde att netto-omsättningen för helåret ökade med 8 procent. Detta är positivt, men långt ifrån tillfredsställande, då vi fortsatt visar förlust för helåret. Den underliggande bruttomarginalen, justerad för nedskrivningar av lagret med 67 MSEK, uppgick under kvartalet till 57 procent och för helåret till 40 procent, vilket visar att vi har kvar vår goda intjäningsförmåga. På kostnadssidan har vi genomfört planerade åtgärder och reducerat konsultutnyttjandet med ett 40-tal personer samt minskat antalet anställda med 56 personer. Avyttringen av vår fastighet i Täby under fjärde kvartalet innebar att vår likviditet förstärktes med 95 MSEK. De åtgärder vi genomfört under 2008, tillsammans med ett förbättrat valutaläge, har inneburit att våra marginaler i systemförsäljningen ökat, vår likviditet förstärkts och konsult- och personalrelaterade kostnader reducerats med i storleksordningen 95 MSEK på årsbasis," säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. "Under 2008 har vi avslutat utvecklingen av Prexision-10 och levererat det första systemet. Vi har genom flera affärer fått bekräftelse på att vår Sigma7500 är den ledande laserritaren för halvledare. Vi har alltså attraktiva produkter färdigutvecklade när marknaden återhämtar sig. Detta gör att vi under 2009 kan sänka våra utgifter för forskning och utveckling med cirka 50 MSEK samtidigt som vi i de minskade utgifterna kan inkludera fortsatta investeringar inom ett nytt och växande område, produkter för direktritning, så kallad Laser Direct Imaging (LDI), inom avancerad elektronisk kapsling. Vi har under 2008 genomfört omfattande marknads- och teknikstudier och ser bra förutsättningar att här utveckla konkurrenskraftiga produkter," fortsätter Sven Löfquist. "Våra affärer påverkas naturligtvis starkt av nedgången i världsekonomin. Den kraftigt reducerade prognosen för både bildskärms- och halvledarmarknaden gör att osäkerheten framåt är stor. Efterfrågan på utrustningar för fotomasktillverkning styrs dock inte helt av samma investeringscykler som den för utrustning för volymproduktion inom dessa marknader, utan av den underliggande efterfrågan på fotomasker. Denna drivs av antalet nya konstruktioner, teknikutveckling samt etablering av nya fabriker. Vi kan alltså se investeringar i mönsterritare tidigt i en konjunkturuppgång innan övrig utrustningsindustri återhämtas. Vi har leveransberedskap och inte minst, har våra mest avancerade bildskämsritare en avsevärt högre prisnivå. Till dess att utrustningsmarknaden återvänder är det alltså av yttersta vikt att vi fortsätter reducera kostnader och värnar om vår starka likviditet, som i ett scenario där nya affärer dröjer, ger oss en god handlingsfrihet väl igenom 2009," avslutar Sven Löfquist. Den rådande världsomfattande ekonomiska krisen gör det omöjligt att förutsäga när marknaden för mönsterritare vänder, står det vidare i företagets rapport. Styrelsen bedömer att innevarande orderstock för systemförsäljning på 224 MSEK kommer att levereras under första halvåret 2009 och avvaktar med att lämna en bedömning för försäljningen för helåret. Nyckeltal som uppges i rapporten: Orderingången uppgick under 2008 till 378 (634) MSEK, varav under fjärde kvartalet 148 (136) MSEK. Nettoomsättningen uppgick under 2008 till 569 (523) MSEK, varav under fjärde kvartalet 334 (225) MSEK. Rörelseresultatet uppgick för 2008 till -37 (-291) MSEK. Under fjärde kvartalet 2008 uppgick rörelseresultatet till 125 (-42) MSEK. I rörelseresultatet för fjärde kvartalet ingår jämförelsestörande poster, bestående av realisationsvinst från försäljningen av fastigheten i Täby om 98 MSEK samt nedskrivningar av lager och omstruktureringskostnader om -83 MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling uppgick för 2008 till -85 (-210) MSEK, varav under fjärde kvartalet 119 (-35)MSEK. Resultatet efter skatt uppgick för 2008 till -31 (-207) MSEK, vilket motsvarar -0,78 (-5,30) SEK per aktie. För fjärde kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 85 (-30) MSEK, vilket motsvarar 2,16 (-0,77) SEK per aktie. Orderstocken var vid årets utgång 224 MSEK exklusive service. Vid utgången av 2007 uppgick orderstocken till 332 MSEK.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2