Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 februari 2009

Svag marknad påverkar Mydata

Den totala marknaden för ytmonteringsmaskiner föll kraftigt under fjärde kvartalet och den totala försäljningen mer än halverades jämfört med något av de tre tidigare kvartalen under 2008. Detta har resulterat i en minskad orderingång för Mydata under det fjärde kvartalet 2008.

Den största relativa minskningen drabbade marknaderna i USA, Kina samt sydostasien. Den begränsade marknadsvisibilitet som flertalet kunder upplever i kombination med restriktiv kreditgivning från kreditmarknaden håller tillbaka investeringar i nya ytmonteringsmaskiner. Under fjärde kvartalet har efterfrågan i Europa på MY500 , Jetprinter, varit god trots rådande marknadsläge, meddelar Mydatas ägare Skanditek. Som följd av den svaga marknadsutvecklingen under fjärde kvartalet har Mydata genomfört kostnadsbesparingar som även har resulterat i neddragningar av antalet anställda i syfte att anpassa verksamheten till en lägre efterfrågan på ytmonteringsmaskiner. Pågående strategiskt viktiga utvecklingsprojekt har dock kunnat fortsätta enligt plan. I juni 2008 förvärvade Mydata sin tyska distributör Royonic. Royonic har konsoliderats i Mydata’s resultat från och med juni med marginell resultatpåverkan. Under det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 168 mkr (152), motsvarande en ökning om 11 procent. Korrigerat för valutaeffekter minskade omsättning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen under året uppgick till 625 mkr (622). Orderingången under det fjärde kvartalet uppgick till 140 mkr (164), en minskning med 15 procent. Rensat för valutaeffekter minskade orderingången med 29 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången under året uppgick till 592 mkr (636), en minskning med 7 procent. Rensat för valutaeffekter minskade orderingången med 7,5 procent jämfört med föregående år. Orderingången under året för MY 500 uppgick till 25 mkr (4). Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet uppgick till -19 mkr (-15) och för helåret till -31 mkr (12). Andelen forskning och utveckling uppgick till 18 procent (20) av omsättningen under det fjärde kvartalet och till 18 procent (18) under året. FoU har belastat resultatet under det fjärde kvartalet med 30 mkr (31) och under året med 110 mkr (111). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -64 mkr (12) under året, varav 1 mkr (1) under det fjärde kvartalet. Lanseringen av nya produkter med produktionsupprampning och maskiner för kunddemonstrationer påverkade kassaflödet negativt i hvudsak under första halvåret. I fjärde kvartalet har anpassningen av lagernivåerna till rådande marknadsläge i kombination med fortsatt stabil nivå på kundkreditdagar resulterat i minskad kapitalbindning och positivt kassaflöde, meddelar Skanditek.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2