Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 mars 2009

Outsourcing av produktutveckling i lågkonjunktur

Går det att hitta snabba besparingar genom att lägga ut sin produktutveckling hos underleverantörer? För att belysa detta, intervjuades Nicolette Lakemond, doktor inom outsourcing och produktutveckling.

I lågkonjunktur ifrågasätts alla kostnader i företagen, så även de för produktutveckling. Utvecklingsplaner revideras och projekt sätts i vänteläge eller läggs ner, ofta med resursslöseri och utebliven förnyelse som följd. Men kostnadsreduktion ger inte en omedelbar effekt på företagens lönsamhet. Detta eftersom en stor del av kostnaderna utgörs av fasta kostnader för kontorslokaler, laboratorier och personal. Vid nedskärning, är reduktionen av dessa kostnader kopplade till personaluppsägning och uppsägning av hyresavtal, vilket ger en tidshorisont på mellan 6 månader till ca tre år. I värsta fall kan den mycket väl sammanfalla med att konjunkturen redan har vänt. En grov tumregel är, att ca 50% av den totala FoU budgeten är relaterad till utgifter i utvecklingsprojekten som ger direkta besparingseffekter. Men ofta finns straffklausuler som ger böter för stoppade leveranser hos underleverantörer och kunder. Därmed reduceras effekten av nedskärningar, med det som i årsredovisningar brukar kallas engångskostnader. Här kan man läsa att företagen verkar vara nöjda om man når en nettoeffekt på 25% av de totala reduktionspotentialen första året. Finns det alternativ? Finns det då inget alternativ till nedläggning och nedskärning? Ett intressant alternativ skulle kunna vara outsourcing av produktutveckling. För att få perspektiv på detta, intervjuades Nicolette Lakemond på Linköpings Universitet. Nicolette har doktorerat på outsourcing av produktutveckling inom Industriell Organisation. Hon menar att det finns ett flertal anledningar, som motiverar outsourcing av produktutveckling och att kostnadsreduktion bara är en av dessa. Att det dessutom har en begränsad effekt bara under vissa omständigheter, gör att man inte kan se det som en kortsiktig mirakelmedicin. Det är svårt att generalisera, men om företagen söker kostnadsreduktion får de störst utväxling på outsourcing om det sker av mer standardiserade produkter och kringutrustning och att det sker genom fördjupat samarbete med komponent-leverantörer. Ett viktigare skäl till outsourcing av produktutveckling är ökad innovationskraft. Drivkraften är då att företag behöver tillgång till kunskap som komponentleverantörer, forskningsinstitutioner eller specialistkonsulter har. Nicolette betonar att det är viktigt att vara medveten om skillnaderna i drivkrafterna och hantera dem olika. Graden av integration är viktig Det går inte att säga att förutsättningarna för outsourcing skiljer sig mellan olika faser i produktutveckling eller i faserna i produktens livscykel. Nicolette menar att det snarare är en fråga om produktens komplexitet som avgör och om det finns tydliga modulära gränssnitt som kan utgöra delleveranser under produktutvecklingens gång. -En tekniskt komplex produkt är ofta kunskapsintensiv, vilket ger en samordningsmässig komplexitet, som i sin tur ger goda förutsättningar för kommunikationsproblem och förseningar i utvecklingsarbetet, säger Nicolette. Detta ger naturligtvis inga produktivitetsvinster. Men i de fall när arbetet gäller utveckling av komplexa komponenter, som har hög grad av integration i den totala produkten, gäller det att leverantören knyter sig nära beställaren. Här finns det olika grader av organisatorisk integration och Nicolette berättar att man kan se det som en sorts gråskala som går från "black box" via "grey box" till "white box". Där den lägsta integrationsnivån, black box innebär en kund-leverantörs relation, där inköpsavdelningen är beställare. Grey box innebär olika grader av gemensamt intresse, mellan utvecklingsfunktionerna hos leverantör och beställare. Ett intresse för att slutresultatet av produktutvecklingen blir bra. White box innebär att leverantören bara har en informell inblandning och konsulterar i vissa frågor. Grey box är det besvärligaste att hantera. Detta naturligtvis på grund av mångfalden av integrations- och samarbetsformer, men också för att det dyker upp många samordningskostnader, som man inte räknat med och som hotar utvecklingsarbetet. Formell eller personlig relation På frågan hur en långsiktig relation mellan leverantör och beställare av produktutveckling säkras på bästa sätt svarar Nicolette. -Visst måste det finnas avtal och LoI (Letter of Intent), men de personliga relationerna är betydligt viktigare. Men för att detta ska fungera, måste det i grund och botten finnas en sund kommersiell bas. Det vill säga att båda parter faktiskt tjänar pengar. Nicolette menar att öppna räkenskapsböcker ger en viss positiv effekt, men att dessa bara brukar vara ett bevis på att köparen är starkare än leverantören. Produktiviteten kan öka Den totala produktiviteten kan öka vid outsourcing genom att tvärfunktionalitet och mångfalden ökar, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för nya idéer och lösningar. Här betonar Nicolette att det är mycket viktigt att det finns ett gemensamt mål och viss likhet i arbetssätt mellan beställare och leverantör. Hon varnar här för att t.ex. vissa projekt kan bli så tunga av resurskonsulter att beställaren har svårt med insyn och därför får svårt att hänga med. I förlängningen blir det i värsta fall så att konsultdelen av projektet lever sitt eget liv med egna mål och att produktiviteten minskar. Detta är ett dilemma och ligger delvis inbyggt i konsultrollen och skiljer sig till en del mot komponentleverantörens incitament för att effektivisera sin produktutveckling, vilket till högre grad överensstämmer med beställarens. Det finns tyvärr en tendens att mjölka uppdragen genom att dra ut på dem. Här måste konsultbolagen bli bättre och skapa tydligare gemensamma målbilder med beställarna. Nicolette avslutar med att outsourcing av produktutveckling inte får gå för långt, eftersom beställaren måste ha resurser och kompetens att integrera det som levereras. För att relationen ska fungera mellan beställare och leverantör, måste det finnas ett överlapp av kompetenser. Detta ger bättre förutsättningar, att beställaren är kompetent nog att tydligt formulera sina behov och krav. Outsourcing, ingen snabb lösning Outsourcing av produktutveckling måste vara ett strategiskt beslut och inte ske överilat med dåligt underbyggd analys, eftersom det kan ge stora negativa konsekvenser. För de företag som har en låg grad av outsourcing när besparingsbehovet uppstår, är outsourcing av produktutveckling inte på något sätt en snabb lösning. Men de företag som under längre tid haft en medveten och långsiktig strategi för outsourcing av sin produktutveckling har en betydligt större flexibilitet när de vill anpassa verksamheten genom nedskärning. I lågkonjunkturer sitter de inte fast i strukturella kostnader och de så kallade engångskostnaderna vid omställning blir betydligt mindre. För att minimera problemen som kan uppstå mellan beställare och leverantör av produktutveckling, gäller att båda parter formulerar ett gemensamt strategiskt mål. Jonas Hjelm produktutvecklingsstrateg Oxyma Innovation
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2