Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 mars 2009

Sju steg för att klara REACH

EU: s REACH-förordning (registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier) ställer krav på tillverkare och importörer som ofta endast kan hanteras genom att se till att tillverkarens eller importörens leveranskedja har följt REACH-förordningen.

En metod för att säkra att leveranskedjan överensstämmer med REACH är att utföra revisioner av ”REACH compliance programs for suppliers”. Den här artikeln handlar om sju åtgärder för att utforma och genomföra en revision av försörjningskedjan för att säkerställa REACH-efterlevnad. Dessa rekommendationer grundar sig på erfarenheter och lärdomar från leveranskedjerevisioner för andra krav, enligt ventureoutsource.com. Steg 1: Prioritera revisionerna genom att välja de mest kritiska leverantörerna först. Identifiera de viktigaste leverantörerna som tillhandahåller de mest kritiska materialen och fokusera på att den första kontrollen av dem ger ett skydd mot REACH-relaterade störningar i leverantörskedjan som kan leda till förseningar i leveranserna av material. Dessa förseningar kan leda till avbrott i produktionen om tillverkning sker i Europa. Företagens materialinköpare bör få i uppgift att identifiera de produkter som mest sannolikt kan ge dessa typer av problem. Att först finna flera leverantörer av dessa material är viktigt eftersom risken då reduceras. Steg 2: Fokusera på revisioner av leverantörer där problem tidigare har inträffat. Leverantörer som tidigare haft ett utmärkt resultat när det gäller miljölagstiftningen kanske inte medför samma grad av risk som leverantörer som historiskt har haft problem. Syftet med kontrollen är att minska risken för bristande REACH-samstämmighet och det är lämpligt att fokusera revisionen mot misstänkta problemområden. Detta innebär en rationalisering av arbetet och bör leda till den bästa fördelningen av resurser för revisionsprogrammet. Steg 3: Anpassa befintlig revisionsprocess för leverantörer för REACH. Många befintliga processer, till exempel PPAP (Production Part Approval Process), kan anpassas genom att tilllägg till en del av revisionen för att täcka REACH-efterlevnad. Detta förutsätter att den pågående processen är sund och att intern kompetens för att utföra granskningen finns. Steg 4: Budgetera för kostnader för revision. Steg 1 till 3 är till hjälp för att välja en riktad och kostnadseffektiv metod. Kostnaderna för denna skall sedan redovisas och budgeteras. Att anslå en viss kostnad per leverantör är ett intelligent sätt att definiera en skalbar kostnad för din REACH-revision. Till exempel kan en produktlansering som omfattar 100 leverantörer behöva en budget för en revisionskostnad som skulle vara dubbelt så stor som en produktlansering som omfattar 50 leverantörer. Denna typ av fördefinierade kostnader möjliggör snabb beräkning av kostnader i budgivning. Kostnaderna kan också delas proportionellt mellan interna resultatenheter om en leverantör överlappar affärsområden. Detta minskar ineffektivitet och kan mildra inre dragkamp om vem som betalar för revisionen. Steg 5: Uppmuntra direkta leverantörer att ta ansvar för sina leverantörer. För komplexa produkter kan tusentals leverantörer vara delaktiga i en stegvis metod för tillverkning. Att inte ha direkta affärsförbindelser med underleverantörer kan medföra begränsat inflytande över dem. I dessa fall bör man uppmuntra den direkta leverantören att ta ansvar för sina leveranskedjor, vilket förbättrar förmågan att hantera risken från dessa leverantörer. En åtgärd som kan främja processen är alltså att de direkta leverantörerna upprättar egna REACH-revisionsprogram.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2