Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 maj 2009

Att avstå från gröna alternativ är uteslutet vid infrastruktursatsningar

Avancerad kommunikationsteknik kan spela en betydande roll för att skapa en hållbar framtid. Grönt tänkande minskar redan de löpande kostnaderna för datacenter och basstationer på landsbygden.

ICT (informations-och kommunikationsteknik)-sektorn står för närvarande för cirka 2% av de globala koldioxidutsläppen. Grönt tänkande för basstationer har utökats från material som används när basstationerna byggs, till drift och underhåll och energilösningar för basstationer. Teknisk utveckling har ökat effektiviteten i basstationerna, vilket minskar påverkan på miljön och minskar kostnaderna. Energiförbrukningen för en basstation kan minskas med upp till 70% genom att använda den senaste tekniken och på så sätt minska utsläpp av koldioxid. Alternativa energikällor undersöks, med solenergi, vindkraft och biobränslen som kan användas för att utöka mobiltäckningen på landsbygden. Kostnadseffektivitet som viktig drivkraft Det finns även ekonomiska drivkrafter bakom minskade koldioxidutsläpp. En viktig faktor för energieffektivisering är de ökade kostnaderna för energi och råvaror som är drivkrafter för återvinning och effektiv materialförbrukning. Förutom ekonomiska fördelar driver miljölagstiftning och föreskrifter industrin för kommunikationsnät mot en mer miljömässigt hållbar framtid. Miljölagstiftning har ofta sitt ursprung i Europa, men införs sedan på globala marknader. Ett bra exempel på detta är EU: s nya kemiska lagstiftning, REACH (registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier) som trädde i kraft i juni 2007. Förordningen syftar till att garantera högsta möjliga säkerhetsnivå för hantering av kemikalier med hänsyn till både människors hälsa och miljön i stort. EMS-företagen har en viktig roll Kunder till ett EMS-företag måste alltid kunna lita på att företagets verksamhet är hållbar och etisk. Elcoteq följer sina produkters miljöpåverkan i alla skeden av produktens livscykel: konstruktion, NPI, tillverkning och eftermarknadstjänster. I flera år har Elcoteqs globala miljömål varit att sänka energiförbrukningen, minska mängden avfall som genereras och att öka återvinning av avfall. Alla företagets enheter uppfyller nationella och internationella lagar, regler och allmänt vedertagna principer om miljöfrågor. Produkternas återvinningsbarhet Elcoteq använder ett system globalt som utvecklas för intern datahantering av material. Detta verktyg kan användas för att lagra, analysera och rapportera det kemiska innehållet i alla komponenter och material som ingår i produkterna. Detta system gör det också lättare att rapportera om produkterna kan återvinnas och kommer att vara ett viktigt inslag för att möta framtida krav, såsom EuP-direktivet, ett ramverk för eko-design och utveckling av energiförbrukande produkter. Elcoteq använder Design for Environment (DfE) i sina FoU-projekt. För att säkerställa att exempelvis produkternas materialåtervinningsbarhet förbättras och användningen av farliga ämnen, energiförbrukning och materialmängder minimeras i konstruktionsfasen, har Elcoteq skapat en DfE-plan som omfattar projektplanen och en checklista över miljömässiga kriterier. Slutligen finns det en enorm kapacitet på infrastruktursidan för att minska koldioxidutsläppen genom att förbättra den övergripande energieffektiviteten och minska energiförbrukningen. Detta betyder helt enkelt att avstå från gröna alternativ inte är möjligt för industrin. Författare: Elina Kokko (Elcoteq Blogg)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1