Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 08 maj 2009

Halvledarindustrin har anpassat sig andra kvartalet

Den globala halvledarindustrin väntas ta ett litet steg tillbaka från avgrunden den hamnat i, under andra kvartalet, enligt iSuppli.

Nyttjandegraden av världens halvledarkapacitet förväntas stiga till 60% under andra kvartalet 2009, en ökning från 49% under första kvartalet. Detta är den första kvartalsvisa sekventiella ökningen av den totala nyttjandegraden på halvledarmarknaden sedan andra kvartalet 2008. "Den förväntade ökningen av nyttjandegraden under andra kvartalet, signalerar att halvledarindustrin har trätt in i återhämtningsfasen”, säger Len Jelinek, direktör och chefsanalytiker, halvledare för iSuppli. "Halvledarlevertillverkarna har redan minskat arbetskraften och stängt delar av den processutrustning som de har identifierat som överkapacitet som inte behövs för att möta den nuvarande låga nivån på efterfrågan. Dessa åtgärder betalar sig, genom att öka nyttjandegraden i dessa fabriker." På grund av dessa personalminskningar och nedstängning av produktionsutrustning minskade totalt produktionskapaciteten till 732 miljoner kvadrattum kisel under första kvartalet 2009, en minskning från 756 miljoner kvadrattum kisel under fjärde kvartalet 2008. Med kapaciteten bättre anpassad till efterfrågan, väntas nyttjandegraden öka till 75% under det tredje kvartalet 2009 innan den hamnar i en mindre nedgång under fjärde kvartalet. Efter att ha planat ut under första kvartalet 2010, kommer nyttjandegraden att stiga sekventiellt under de följande kvartalen. På efterfrågesidan rapporteras mindre förbättringar i orderläget under första kvartalet 2009. "Resultaten av dessa åtgärder kommer att visa sig i form av bättre marginaler för IDM-företag (Integrated Device Manufacturers) och foundryleverantörer under andra kvartalet," säger Len Jelinek. "Beroende på hur effektivt de har lyckats sänka kostnaderna och anpassat dessa till minskad efterfrågan kommer företagen att kunna visa sina investerare en solid finansiell förbättring, främst i form av kassaflöde." För hela halvledarindustrin orsakar en stigande nyttjandegrad mer robust prissättning för produkterna. Detta kan hjälpa industrin att återgå till ökande omsättning under de kommande kvartalen. Figur 1 presenterar iSupplis prognos för den globala halvledarindustrins fabutnyttjande. Fem stadier av sorg Chip-produktion är ofta i fokus för arbetet med att återställa lönsamheten för halvledarföretag, eftersom sättet att driva fabrikerna och bedriva produktion alltid är det första målet för kostnadsminskningar. För att hantera denna nedgång tillämpar halvledartillverkare runt om i världen ett återhämntingsprogam i fem steg, som visas i figur 2. "I den första nedgångsfasen ligger halvledar- och kapacitetsutnyttjandet kvar på en hög nivå, trots att efterfrågan på chip börjar sjunka", säger Len Jelinek. "Den globala halvledarindustrin var i denna fas under det andra och tredje kvartalet 2008. "I den andra fasen tvingas företagen att fatta avgörande beslut om verksamheten, trots dramatisk minskning i efterfrågan och en oförmåga bland chipleverantörer att förutse tidpunkten för en hållbar återhämtning. Vid den här tidpunkten börjar leverantörerna sina första nedskärningar av arbetskraften, vanligen i form av minskning av antalet operatörer. Inom halvledarindustrin är det optimalt att låta tillverkningen ske dygnet runt sju dagar i veckan. Detta tvingar chiptillverkarna att selektivt stänga produktionsutrustningar som identifierats som överkapacitet och som inte behövs för att tillfredställa efterfrågenivån. Halvledarindustrin var i denna andra fas under perioden december 2008 till februari 2009. Fas tre Åtgärden att stänga ner vissa utrustningar inverkar på två betydande sätt på statistiken som används för att mäta tillverkningsprocessen. Det första resultatet är att kapaciteten minskar, trots att den utrustning som har lagts ned har inte flyttats från fabgolvet. Den andra effekten är att fabrikens beläggningsgrad stiger. Detta är den tredje fasen av återhämtningen, vilket är det nuvarande läget i den globala chiptillverkningsindustrin. Depression förbyts i acceptans I fas fyra kan faktiskt bättre marginaler uppnås än före nedgången. Detta sker genom en förnuftig användning av övertidsarbete för befintlig personal för att täcka en eventuell kortvarig nedgång i kapacitet. Under denna period kommer beläggningen att fortsätta att öka. iSuppli förväntar att halvledarindustrin hamnar i detta fjärde steg i juni 2009. Så småningom upplever halvledartillverkarna en eftersläpning i leveranserna, som kan användas för att göra korrekta tillverkningsprognoser. De kommer då att återställa den tillverkningskapacitet de ställt av. Detta har effekten av att de kan öka kapaciteten med minimala faktiska kapitalinvesteringar. Även om tillverkarna kommer att återta utrustningarna i bruk, kommer en del avskrivningar redan ha skett. Detta är etapp fem, när kapacitetsutnyttjandet återgått till nivån före nedgången. iSuppli förväntar att detta stadium uppnåtts i slutet av andra kvartalet 2010.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2