Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 13 maj 2009

Lagercrantz varslar 110

Lagercrantzgruppens resultat faller i samtliga affärsområden. Detta innebär en personalreducering på cirka 110 anställda.

Andra halvåret i gruppens räkenskapsår har präglats av ökad osäkerhet, finanskris och lågkonjunktur. Till en början påverkades marknaderna i UK och Tyskland samt vissa delar av verksamheterna med inriktning mot byggsektorn. Successivt har sedan många av verksamheterna påverkats. Årets sista fyra månader genomfördes kraftfulla åtgärder för att reducera kostnader och rörelsekapital. Åtgärderna är omfattande och förväntas ge positiva effekter under kommande kvartal. Kostnadsfokus gäller på alla områden där den största åtgärden är personalreduktioner. Omkring 110 medarbetare kommer i dessa åtgärder att behöva lämna koncernen. Fokus på reducering av kapitalbindningen har också varit stor. Under andra halvåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till motsvarande 112 MSEK. Det är främst kapital bundet i lager och kundfordringar som minskat. Nettoomsättningen för det brutna räkenskapsåret 2008/09 uppgick till 2 138 MSEK (2 172). Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (131). Resultatet påverkas av poster av jämförelsestörande karaktär om –21 MSEK (+4), huvudsakligen under det fjärde kvartalet. Resultat efter finansiella poster uppgick till 94 MSEK (121) och result-tet efter skatt till 68 MSEK (91). Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 115 MSEK (117). Nettoomsättningen under årets fjärde kvartal uppgick till 528 MSEK (562). Rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK (40) och exklusive jämförelsestörande poster till 27 MSEK (39). Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,1 % (6,9 %).
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2