Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 maj 2009

Micronics köp av Mydata klart

Micronic Laser Systems AB offentliggör nu sitt förvärv Mydata Automation AB.

Micronic har idag ingått avtal om förvärv av Mydata i enlighet med den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 21 april 2009. Säljare är enligt avtalet Skanditek Industriförvaltning AB och minoritetsaktieägarna i Mydata (tillsammans benämnda Mydatas Aktieägare"). Avtalet omfattar samtliga aktier i Mydata. · Betalning för aktierna i Mydata utgörs av nyemitterade aktier i Micronic. · Efter Transaktionen kommer Skanditek att bli den största aktieägaren i Micronic med omkring 38 procent av kapitalet och rösterna. · Transaktionen är villkorad av att en extra bolagsstämma i Micronic, vilken är planerad att äga rum den 2 juli 2009, godkänner nyemission av cirka 26,1 miljoner aktier samt en förändring av bolagsordningen för att kunna genomföra emissionen, vilket kräver stöd från 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman. Transaktionen i korthet: Utbytesförhållande Transaktionen innebär att Micronic emitterar nya aktier för övertagande av aktierna i Mydata vilket innebär att Mydatas aktieägare efter transaktionen blir ägare till 40 procent av aktierna i Micronic. Baserat på Micronics stängningskurs på NASDAQ OMX Stockholm den 18 maj 2009 om 11,65 kronor, uppgår Micronics börsvärde till 456 miljoner kronor, vilket innebär att transaktionen värderar Mydata till 304 miljoner kronor. Styrelse Parternas avsikt är att Skanditek skall ha rätt att utse två av fem styrelseledamöter (eller motsvarande förhållande) som skall väljas in i Micronics styrelse i samband med Bolagsstämman. · Åtagande från Skanditek. Skanditek förbinder sig, med vissa begränsade undantag, att inte överlåta de genom Transaktionen erhållna aktierna i Micronic under en period om 24 månader från Bolagsstämman. Aktieägare Catella fonder som är såväl näst största aktieägare (med 9,8 procent av kapitalet och rösterna) i Micronic som största institutionella aktieägare i Skanditek (med 19,3 procent av kapitalet och rösterna) stöder transaktionen och avser rösta för densamma på Micronics Bolagsstämma. Tidsplan för Transaktionen Kallelse till Bolagsstämma 4 juni Offentliggörande av prospekt 16 juni Bolagsstämma i Micronic 2 juli Första dagen för handel av de nya aktierna på NASDAQ OMX Stockholm 13 juli Alla datum ovan är preliminära och kan komma att förändras. Rådgivare Carnegie är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare till Micronic i samband med transaktionen.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1