Annons
Annons
Annons
Annons
Gary Nevison Elektronikproduktion | 27 maj 2009

RoHS-direktivet - en översyn av dess omfattning

Gary Nevison, Head of Legislation, Premier Farnell har gjort en översyn om de nya ändringarna i RoHS-direktivet.

Inledning Enligt artikel 6 i RoHS-direktivet (begränsning av farliga ämnen) skall Europeiska kommissionen (EC) genomföra en översyn av direktivet och överväga eventuella ändringar som krävs. Sedan översynen inleddes 2005 har samråd skettmed berörda parter och undersökningar av konsulter angående flera aspekter av RoHS. Kommissionen har offentliggjort sitt förslag och nedan övervägs konsekvenserna för industrin. Bakgrund Till skillnad från det ursprungliga RoHS-direktivet måste EC nu ta hänsyn till målen i Lissabonstrategin så att utvecklingen av en miljöstrategi också inkluderar tillväxt och sysselsättning. En annan viktig förändring är att restriktioner för RoHS-ämnen ska införas endast om det finns en oacceptabel risk för människors hälsa och miljön, något som tidigare enbart grundade sig på försiktighetsprincipen. Omfattning Omfattningen av RoHS-direktivet anges i bilaga I och är inte längre kopplad till omfattningen av WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment). I den nya bilaga I ingår ytterligare två kategorier nämligen medicintekniska produkter (kategori 8) och övervaknings- och kontrollinstrument (kategori 9). Två områden kräver ytterligare tydlighet, militär utrustning och utrustning som är en del av ”out-of-scope equipment” är nu undantagna från RoHS. Bilaga II har också lagts till som är en bindande förteckning över produkter som ingår. EC kan ändra den här listan när så krävs. Alla dessa förändringar är till hjälp för att markera uttryckligen avsedd omfattning och för att undvika olika tolkningar av RoHS och WEEE-lagstiftningen, som tidigare har skett inom hela Europeiska Unionen (EU). RoHS-direktivet har tillämpats sedan den 1 juli 2006 men det ändrade direktivet anger nu uttryckligen "släpps ut på gemensamma marknaden", ordet "gemensamma" har lagts in för att se till att medlemsstaterna inte tolkar detta som sin nationella marknad och handlar lokalt. De två nya kategorierna 8 och 9 kommer att ingå från den 1 januari 2014 med undantag för in vitro-diagnostik (1 januari 2016) och industriell övervakning och kontrollinstrument från 1 januari 2017. Definitioner Många definitioner är skrivna särskilt för homogena material och maximikoncentrationer. Även om dessa definitioner är desamma som tidigare, ingår de i texten för att minska risken för olika tolkningar. Det finns nya definitioner inklusive ansvarsområden för "tillverkare", "importör", "distributör" och "konformitetsbedömning", för vilka typer av medicintekniska produkter och industriell övervakning och kontroll instrument. Ordet "producenten" har tagits bort. Undantaget för reservdelar har ändrats för att anta "repararerad som producerad”-principen. Icke konforma delar kan användas i elektriska och elektroniska produkter som omfattats av undantag och har släppts ut på marknaden innan undantaget löpte ut. Ytterligare ämnen Ytterligare RoHS-ämnen kan begränsas om de utgör en oacceptabel risk. De ska kontrolleras med REACH-metodik och ytterligare fyra ämnen är nu upptagna och kommer att bedömas som en prioriterade. Dessa ämnen är hexabromcyklododekan (HBCDD), dietylhexylftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP) och dibutylftalat (DBP), vilka har inkluderats i REACH:s kandidatlista som ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC). HBCDD:s huvudsakliga användning är som flamskyddsmedel i polystyren och de övriga tre är mjukgörare i PVC och vissa typer av flexibla lim och bläck. Undantag Listan över undantag har granskats separat och kommer att förändras innan det nya direktivet träder i kraft. Undantag för kategorierna 8 och 9 i bilaga VI och som föreslås i ERA Technologys ursprungliga rapport om möjligheten att få kategorierna 8 och 9 att omfattas av RoHS. Förslagen anger att material och komponenter kan ingå i bilaga V och VI, dvs "befriade" men detta upphör efter en period på högst fyra år. Tillverkarna kan ansöka på nytt innan tiden löper ut om inte några alternativ har kunnat identifierats. Detta skulle innebära de ska lämna in forskningsresultat som har erhållits under den mellanliggande perioden. Förslaget innebär också att ansökningar om förlängning av undantag bör inlämnas minst 18 månader innan tiden löper ut och att kommissionen kommer att fatta ett beslut inom dessa 18 månader. Nya kriterier för att tillåta undantag har lagts till som "om tillgänglighet och tillförlitlighet för substitut inte uppfylls” eller ”om det finns negativa samhällsekonomiska konsekvenser”. Kommissionen kommer att anta bestämmelser om ansökning för undantag och definiera vilken typ av information som krävs. Detta inkluderar en substitutionsplan, vilken förslaget anger ska vara i linje med REACH (denna krävs vid ansökan om REACH-tillstånd för att använda substanser). Skyldigheter Förslagen definierar vem som ansvarar för efterlevnaden av RoHS och detta kommer att omfatta tillverkare (inklusive organisationer som har produkter som tillverkats av andra), importörer och distributörer. Förslagen innebär också att provtester krävs och att produkter måste märkas med specificerade uppgifter. Verifiering av överensstämmelse RoHS kommer att bli ett direktiv för CE-märkning. Tillverkarna måste utföra en bedömning baserad på en ännu icke-existerande standard. Förfarandet kommer att baseras på det nyligen antagna EC-direktivet 768/2008/EC och förordning 765/2008/EC. Direktivet och förordningen är komplexa och förklarar hur bedömning bör utföras samt andra aspekter av att reglerna följs. Elektrisk utrustning som har bedömts av tester och mätningar i linje med den ännu icke-existerande harmoniserade standarden skall antas uppfylla kraven i detta direktiv. Så sammanfattningsvis ska de nya förslagen ge klarhet och svar på många av de frågor som skapats av RoHS genomförande i juli 2006. Med hänsyn till debatten och valet till Europaparlamentet bör det nya RoHS-direktivet träda i kraft någon gång under 2011 eller 2012. Dock kan förändringar i listan över undantag komma mycket tidigare. Av Gary Nevison, Head of Legislation, Premier Farnell.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2