Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 maj 2009

Notera slutdatumet för EMC övergången!

Slutdatumet för övergångsperioden av EMC direktivet den 20 juli 2009 närmar sig. Alla apparater som nyttjar elektricitet måste uppfylla kraven. Här är all information om vad som gäller.

Den 20 juli 2007 ersattes det gamla EMC-direktivet (89/336/EEG) med ett nytt direktiv (EMC Directive 2004/108/EC). Det finns övergångsregler för apparater som tillverkaren verifierat och utfärdat en EG-försäkran om överensstämmelse för innan 20 juli 2007. De får fortsätta att tillverkas och sättas på marknaden till och med 20 juli 2009. För fasta installationer finns ingen motsvarande övergångstid. Det viktigaste undantaget är att det inte krävs CE-märkning av "fasta installationer". Ytterligare undantag är icke kommersiellt tillgänglig radioutrustning för radioamatörer, apparater som faller under ett annat produktdirektiv som också omfattar EMC, till exempel direktivet för medicintekniska produkter och Radio och teleterminaldirektivet. Dessutom undantas apparater som - oberoende av sin konstruktion - varken kan avge eller påverkas av elektromagnetisk störning. Utrustning ska med hänsyn till aktuell tillämpbar teknik vara så konstruerad och tillverkad att den elektromagnetiska störning den alstrar inte överskrider den nivå som gör att radio- och teleutrustning eller annan utrustning kan fungera som avsett (emission). Även att den har en sådan tålighet mot den elektromagnetiska störning som kan förväntas vid avsedd användning att dess avsedda funktion inte försämras i oacceptabel utsträckning (immunitet). Tillverkaren eller dennes representant är skyldiga att dokumentera att skyddskraven är uppfyllda genom en så kallad intern tillverkningskontroll. Sammanfattningsvis innebär denna att: * Om utrustningen är tillverkad enligt harmoniserad standard antas den uppfylla skyddskraven. Tillverkaren kan i vissa fall själv utföra nödvändiga provningar enligt standarden, i andra fall måste de låta någon annan som har nödvändig kunskap och testutrustning utföra proven. Standarden anger eventuella behörighetskrav. * När en apparat inte alls, eller endast delvis, tillverkas enligt harmoniserad standard ska tillverkaren upprätta en dokumentation som beskriver apparaten och de metoder som använts för att säkerställa att apparaten uppfyller skyddskraven. * Som bevis för att kraven är uppfyllda förses apparaten med ett CE-märke. Dessutom ska tillverkaren eller dennes representant inom EU/EES utfärda en EU-försäkran om överensstämmelse. Den ska innehålla namn på tillverkaren eller dennes representant, beskrivning av apparaten för säker identifiering, hänvisning till alla relevanta direktiv och tillämpade standarder, datum samt underskrift av den som är behörig att utfärda försäkran. * På anmodan av den nationelle övervakningsmyndigheten ska tillverkaren eller dennes representant inom EU/EES-området kunna visa upp en teknisk dokumentation innehållande konstruktionsunderlag, de procedurer och standarder som har använts för att säkerställa att skyddskraven uppfyllts samt eventuella provningsprotokoll, certifikat eller typintyg av Anmält Organ. * Dokumentationen ska hållas tillgänglig för kontroll av berörda nationella myndigheter i 10 år efter det att den sista produkten släpptes på markanden. EMC-reglerna gäller elektrisk och elektronisk utrustnings elektromagnetiska kompatibilitet, det vill säga deras förmåga att fungera tillsammans utan att störa eller att själv bli störda. Elektriskt materiel som inkluderas av EMC-reglerna omfattas i vissa fall även av direktivet för elektrisk utrustning (2006/95/EG) och Maskindirektivet (98/37/EG). Informationen kommer från Enterprise Europe Network som har sammanställt all praktisk information om CE-märkning och produktsäkerhet.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1