Annons
Annons
Komponenter | 01 juli 2009

Svag utveckling för Lagercrantz

Lagercrantz Groups helår 2008-2009, Electronics minskade och Mechatronics ökade omsättning.
Omsättningen för division Electronics minskade under året till 727 MSEK (778). Redan tidigt under perioden sågs en minskad efterfrågan på marknaderna utanför Norden, framför allt i Tyskland och UK. Minskningen var ett resultat av en lägre investeringsvilja bland många företag till följd av lågkonjunkturen.

Under året spreds det sämre efterfrågeläget till flertalet bolag inom divisionen. Kostnads- och kapitalreducerande åtgärder sattes därför in under andra halvåret. Åtgärderna bestod i att effektivisera och koncentrera verksamheterna till de större marknaderna. I Sverige innebär detta att bolaget för trådlös kommunikation (Acte Wireless) och bolaget för inbyggda system (Acte Embedded) integrerades från och med 1 april 2009 i ett bolag: Acte Solutions. Verksamheterna i UK och Schweiz integreras i den danska respektive tyska verksamheten. Totalt har en neddragning av organisationen genomförts.

Rörelseresultatet minskade under året till 24 MSEK (38). Resultatet innehåller poster av jämförelsestörande karaktär om -4 MSEK (0). Dessa härrör från vidtagna åtgärder under framförallt det fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen exklusive dessa jämförelsestörande poster uppgick till 3,9 procent (4,9).

Nettoomsättningen för affärsområdet Mechatronics, där bland annat Kablageproduktion ingår, ökade till 628 MSEK (604). Tillväxten sågs under de tre första kvartalen av räkenskapsåret. Under tredje kvartalet noterades en minskad efterfrågan, vilken ytterligare förstärktes det fjärde kvartalet. Framför allt påverkades divisionen mot slutet av räkenskapsåret av den lägre investeringstakten i slutkundsled. Detta fick som följd en successivt lägre efterfrågan som fick återverkningar genom produktionskedjan, bland annat genom lagerreduktioner hos divisionens kunder. Som ett resultat av den lägre omsättningen under slutet av året påverkades divisionens beläggningsgrad varför resultatet sjönk. Under årets slut har åtgärder vidtagits för att minska överkapacitet i divisionens producerande verksamheter, bland annat genom personalreduktioner och genom att skjuta på kapacitetsinvesteringar. Ytterligare åtgärder har innefattat ett arbete med att sänka rörelsekapitalet, framför allt lager och försäljningsfordringar.

Rörelseresultatet uppgick till 49 MSEK (50). Resultatet innehåller poster av jämförelsestörande karaktär om -4 MSEK (0), huvudsakligen under det fjärde kvartalet, som ett resultat av de åtgärder som vidtagits. Rörelsemarginalen exklusive dessa jämförelsestörande poster uppgick till 8,4 procent (8,3) för 2008/09.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2