Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 juli 2009

Sverige vill förbjuda TBBPA

Kemikalieinspektionen pressar EU om att användningen av additivt tillsatt TBBPA, som är en av nyckelkomponenterna i mönsterkort, bör regleras genom RoHS-direktivet i den nu aktuella revideringen.

Kemikalieinspektionen anser att det finns behov av att tydliggöra omfattningen av RoHS-direktivet och därmed minska den administrativa bördan och den juridiska osäkerheten för såväl företag som myndigheter. Kemikalieinspektionen anser att omfattningsområdet bör förtydligas utan att det i praktiken minskas. Kemikalieinspektionen anser att lydelsen ”oacceptabel hälso- eller miljörisk” är ett mycket tveksamt begrepp som snarare anger resultatet av en bedömning av om reglering av ett ämne behövs än av startpunkten för en sådan bedömning. Vidare anser Kemikalieinspektionen att utgångspunken för att överväga reglering i RoHS bör vara enklare än i Reach begränsningar, särskilt vad avser SVHC-ämnen, med hänsyn till de omfattande möjligheter till undantag som föreslås i RoHS. Kemikalieinspektionen tycker att det är rimligt att ämnena förbjuds i elektriska och elektroniska produkter i samband med den nu aktuella revideringen av RoHS. Kemikalieinspektionen anser även att användningen av additivt tillsatt TBBPA (Tetrabromobisphenol-a )bör regleras genom RoHS-direktivet i den nu aktuella revideringen. RoHS-direktivet är i dagsläget ett regelverk som starkt betonar substitution av farliga ämnen. Direktivet har haft stor betydelse för substitution av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Genom förslaget att införa socioekonomiska överväganden som ett kriterium för undantag anser Kemikalieinspektionen att substitutionskravet i RoHS försvagas. Kemikalieinspektionen anser att Sverige bör försöka få in en text om att nanoformen av ett ämne ska beaktas om ny vetenskap visar att nanoformen i sig utgör en miljö- eller hälsorisk. Läs Kemikalieinspektionens yttrande över kommissionens förslag till revidering av RoHS och WEEE direktiven. Amerikanska organisationen IPC uppmanar industrin att skriva ett brev till Kemikalieinspektionen i protest mot förslaget om att förbjuda TBBPA. Ladda ned brevet här (Word format).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1