Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 oktober 2009

Svag kvartalsrapport från Micronic

Den 2 juli 2009 förvärvades Mydata automation AB genom en riktad nyemission till Mydatas ägare. De jämförelsesiffror som presenteras nedan inom parentes avser motsvarande period 2008 för Micronic utan Mydata.

Orderingången för delårsperioden uppgick till 439 (228) MSEK, varav under tredje kvartalet 180 (132) MSEK. Av tredje kvartalets orderingång är 67 MSEK relaterat till mönsterritare och 113 MSEK till ytmonteringsutrustning. Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 599 (235) MSEK, varav under tredje kvartalet 156 (110) MSEK. Av tredje kvartalets försäljning är 60 MSEK relaterat till mönsterritare och 96 MSEK till ytmonteringsutrustning. Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 6 (-162) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till -81 (-35) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utvecklingskostnader uppgick till 50 (-205) MSEK för delårsperioden. Under tredje kvartalet uppgick det justerade rörelseresultatet till -64 (-47) SEK. Resultatet efter skatt uppgick för delårsperioden till -1 (-115) MSEK, motsvarande -0,03 (-2,95) SEK per aktie. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt till -60 (-25) MSEK, vilket motsvarar -0,92 (-0,64) SEK per aktie. Orderstocken var vid delårsperiodens utgång 78 (377) MSEK och omfattar mönsterritare samt ytmonteringsutrustning med tillhörande eftermarknadsorder. Av orderstocken avser 16 MSEK mönsterritare och 62 MSEK ytmonteringsutrustning. Vid utgången av 2008 uppgick orderstocken till 224 MSEK. Det är styrelsens bedömning att den totala försäljningen för helåret 2009 kommer att ligga i nivån 800-850 MSEK. Denna bedömning medför att försäljningen proforma för 2009 kommer att ligga i nivån 1 020-1 070 MSEK, jämfört med en försäljning proforma 2008 på 1 194 MSEK. “Detta är första kvartalet som Micronic-koncernen med det helägda dotterbolaget Mydata rapporterar konsoliderade siffror. Orderingången under kvartalet har för mönsterritare varit begränsad till eftermarknaden. Orderingången för ytmonteringsutrustning är fortsatt svag även om det finns tecken på en ökande aktivitet i marknaden,” säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. “Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till blygsamma 156 MSEK då inga mönsterritare levererats. För ytmonteringsutrustning ger orderingången en rimlig bild av omsättningen då tiden mellan order och leverans normalt uppgår till 4-6 veckor,” fortsätter Sven Löfquist. “Halvledarindustrin, som driver både försäljning av mönsterritare (Sigma och Omega) och ytmonterings-utrustning, har förstärks under kvartalet men från mycket låga nivåer med en generell eftersläpning i orderingång för utrustning som följd. För bildskärmar har de fortsatt rekordstora volymerna ännu inte resulterat i nya systemorder.” “Den integrerade koncernen kommer att organiseras i två affärsenheter, med fokus på mönsterritare respektive ytmonteringsutrustning. Gemensamma funktioner för koncernen kommer att vara finans, IT, administration, HR, QA, inköp och produktion. Integrationsarbetet har påbörjats och koncernens svenska verksamhet kommer under 2010 att koncentreras till Täby. ”Efter att ha varit verksam i Micronic sedan starten för 20 år sedan, varav de senaste 9 åren som VD, lämnar jag nu bolaget. Det har varit en fantastisk resa från starten, till ett världsledande företag inom mönsterritning, som levererar ”mission critical” utrustning, till giganter inom elektronikindustrin, såsom Intel, Samsung och LGD. Under mina år som VD har vi förändrats från ett utvecklingsföretag till en etablerad högkvalitativ spelare inom vårt område. Det jag är mest stolt över är det fantastiska team av medarbetare som nu under Peter Uddfors ledning har alla möjligheter att fortsätta utveckla bolaget på den inslagna vägen. Peter kommer att tillträda som koncernchef senast den 1 december 2009 och jag vill passa på att tacka för mig och hälsa Peter hjärtligt välkommen och lycka till,” avslutar Sven Löfquist.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1