Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 januari 2010

Brakförlust för Micronic

Micronic redovisar ett resultat efter skatt på -143 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2009 (84,7).

“Under fjärde kvartalet har marknaden för mönsterritare varit fortsatt svag. Under kvartalet har inga systemorder för mönsterritare erhållits och inga mönsterritarsystem har heller levererats. För ytmontering såg vi en förstärkning i orderingång mot senare delen av kvartalet”, säger Peter Uddfors, vd och koncernchef för Micronic Laser Systems AB sedan den 23 november 2009. ”Vi lägger ner stor kraft på att snabbt genomföra integrationen mellan Micronic och Mydata. Under april månad kommer verksamheten i Stockholm att vara lokaliserad till Täby och gemensamma funktioner sammanförda. Uppskattade synergier och besparingar i samband med sammanslagningen uppgår till över 60 MSEK per år. Den fulla effekten av dessa kommer från år 2011. Kostnaden för att uppnå detta beräknas till 40 MSEK, som har belastat 2009 års resultat”, fortsätter Peter Uddfors. ”Marknaden för bildskärmar växer kraftigt och ligger nu på en nivå som är mer än dubbelt så stor som för ett år sedan. Ett antal nya produktionsetableringar har offentliggjorts, framför allt i Kina. Detta har lett till ett ökat kapacitetsutnyttjande hos fotomasktillverkarna. Halvledarmarknaden, som totalt sett minskade 2009, hade en stark tillväxt under andra halvåret. Detta har dock ännu ej påverkat marknaden för fotomasker som är fortsatt svag. Intresset för utvecklingen av LDI-produkten ökar och vi har nu ett nära samarbete med ledande aktörer på denna marknad. LDI står idag för en stor del av våra utvecklingskostnader. Vi ser nu över i vilken takt denna utveckling ska drivas för att möta marknadens krav.” ”Marknaden för ytmonteringsutrustning föll med 54 procent under 2009, en utveckling som aldrig tidigare setts. I stora delar följer marknaden för ytmonteringsutrustning halvledar¬marknaden som nu tagit fart. Under 2009 ökade våra marknadsandelar bland annat som en följd av lyckade produktlanseringar.” ”2010 blir det första helåret för den nya sammanförda verksamheten. Våra produkter är väl positioner-ade på sina respektive marknader, vi har realiserat kostnadsminskningar och vi ser en spännande framtid, för såväl LDI som jettingteknologin. Osäkerheten i tiden när vi ser återhämtningen inom marknaden finns dock fortfarande kvar”, avslutar Peter Uddfors. Den 2 juli 2009 förvärvades Mydata automation AB genom en riktad nyemission till Mydatas ägare. Mydata tillförde ett nytt verksamhetsområde, ytmonteringsutrstning. De jämförelsesiffror som presenteras nedan inom parentes avser motsvarande period 2008 för Micronic utan Mydata. Orderingången för helåret 2009 uppgick till 631 (378) MSEK, varav under fjärde kvartalet 192 (148) MSEK. Av fjärde kvartalets orderingång är 65 MSEK relaterat till mönsterritare och 127 MSEK till ytmonteringsutrustning. Nettoomsättningen uppgick under 2009 till 829 (569) MSEK, varav under fjärde kvartalet 230 (334) MSEK. Av fjärde kvartalets försäljning är 76 MSEK relaterat till mönsterritare och 154 MSEK till ytmonteringsutrustning. Rörelseresultatet uppgick för 2009 till -146 (-37) MSEK. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med -54 (16) MSEK. Under fjärde kvartalet 2009 uppgick rörelseresultatet till -152 (125) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utvecklingskostnader uppgick för 2009 till -83 (-85) MSEK, varav under fjärde kvartalet -133 (119)SEK. Resultatet efter skatt uppgick för 2009 till -144 (-31) MSEK, motsvarande -2,21 (-0,78) SEK per aktie. För fjärde kvartalet uppgick resultatet efter skatt till -143 (85) MSEK, vilket motsvarar -2,18 (2,16) SEK per aktie. Orderstocken var vid årets utgång 42 MSEK och omfattar mönsterritare samt ytmonteringsutrustning med tillhörande eftermarknadsorder. Av orderstocken avser 7 MSEK mönsterritare och 35 MSEK ytmonteringsutrustning. Vid utgången av 2008 uppgick orderstocken till 224 MSEK. Försäljningen 2009 uppgick proforma till drygt 1 miljard kronor. Styrelsen för företaget bedömer att den totala försäljningen 2010 kommer att något överstiga den nivån.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-23 13:52 V14.6.1-1