Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 26 februari 2010

Fortsatt förlust hos Elektronikgruppen

Elektronikgruppen redovisar drygt 20 % mindre i omsättning 2009. Resultatet före skatt uppgick till minus 69,7 miljoner kronor.

Elektronikgruppens nettoomsättning uppgick under 2009 till 718 Mkr (935), en minskning med 23 %. Justerat för förvärv/avyttringar var minskningen 26 procent. Orderingången minskade med 18 procent till 722 Mkr (882). Orderstocken vid årets utgång uppgick till 104 Mkr (89). Årets resultat före skatt uppgick till -69,7 Mkr (-13,7). I årsredovisningen skriver Elektronikgruppen: ”Den kraftiga inbromsningen i den europeiska industrikonjunkturen under slutet av föregående år följdes under det första halvåret 2009 av fortsatt minskade efterfrågenivåer inom de flesta kundsegment. Under det tredje kvartalet planade trenden ut och de första signalerna om en mer generell återhämtning kunde noteras. Under det fjärde kvartalet har orderingången ökat inom alla större segment, om än svagt och från låga nivåer. För koncernen har Finland och Danmark varit de svagaste geografiska marknaderna. Samtidigt har den asiatiska marknaden visat fortsatt styrka under hela året. Till de kundsegment där efterfrågan var mer stabil hör telekom tillsammans med medicinteknik och i viss mån även energi. Åt det negativa hållet utmärkte sig främst kommersiella fordon genom en exceptionellt stor volymminskning i spåren av fordonstillverkarnas ras i produktionsnivåerna." Fjärde kvartalet (rapportperioden) Nettoomsättning 178 Mkr (263) Orderingång 193 Mkr (181) Resultat före avskrivningar -1,3 Mkr (1,9) Resultat före skatt -10,3 Mkr (-12,4) Resultat per aktie -2,29 kr (-2,20) Januari-december (helåret) Nettoomsättning 718 Mkr (935) Orderingång 722 Mkr (882) Resultat före avskrivningar -26,0 Mkr (20,3) Resultat före skatt -69,7 Mkr (-13,7) Årets resultat -67,6 Mkr (-13,7) Resultat per aktie -12,08 kr (-2,45) Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,9 Mkr (-1,0) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009 (ingen utdelning lämnades för räkenskapsåret 2008). Jämförelsestörande poster har belastat årets resultat med totalt cirka -43 Mkr (-22). Av dessa poster är cirka -7 Mkr (-13) hänförliga till det fjärde kvartalet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2