Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 mars 2010

Note ber aktieägarna om 87 miljoner

Note genomför garanterad företrädesrättsemission om 87 MSEK.

Styrelsen i Note har beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 87 MSEK genom emission av nya aktier med företrädesrätt för Notes aktieägare. Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av godkännande vid Bolagets extra bolagsstämma den 7 april 2010. Nyemissionen genomförs för att Note ska stå finansiellt starkt inför den fortsatta strukturomvandlingen och för att tillvarata affärsmöjligheter i marknaden. En befintlig aktie i Note ger rätt att teckna två nyemitterade aktier till teckningskursen 4,50 SEK per aktie. Extra bolagsstämma i Note kommer att hållas den 7 april 2010 i Danderyd. Givet godkännande av nyemissionen vid extra bolagsstämman kommer avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen vara den 12 april 2010. Nyemissionen är fullt säkerställd via teckningsförbindelse och garantiåtagande från Notes större aktieägare. Preliminär tidplan för nyemissionen 7 april 2010 Extra bolagsstämma i Note för beslut om godkännande av nyemissionen 8 april 2010 Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen 12 april 2010 Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen 16 april 2010 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt innehållande ytterligare detaljer och villkor för nyemissionen 22 april 2010 – 3 maj 2010 Handel med teckningsrätter 22 april 2010 – 6 maj 2010 Teckningsperiod Omkring 11 maj 2010 Offentliggörande av resultatet av nyemissionen Andra hälften av maj Nyemissionen slutförs Bakgrund och motiv till nyemissionen, enligt ett pressmeddelande från Note: När finanskrisen drabbade världen under hösten 2008 förändrades Notes förutsättningar i grunden. Alla bransch- och kundsegment påverkades i stort sett samtidigt och på kort tid minskade volymerna i Bolagets pågående uppdrag. Därtill fick Note en strukturell utmaning då Bolagets största kund inom Telecom beslutade att ändra sin produktflora. Notes omsättning minskade under 2009 med nästan 30 procent jämfört med året innan. Trots avsevärda kostnadsbesparingar medförde den minskade försäljningen att resultatet var otillfredsställande. Utöver tidigare genomförda kraftfulla kostnadsbesparingar har en översyn av koncernens enheter genomförts. Avsikten är att ännu bättre utnyttja Notes unika styrkor och kompetenser inom marknadssegmentet ”high mix/low volume”. Målsättningen är att under 2010 vidta besparings- och effektiviseringsåtgärder som ger en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt. Som en del i programmet kommer en ytterligare koncentration ske av Notes tillverkande enheter, såväl i Sverige som internationellt. Kostnaderna för åtgärderna beräknas uppgå till cirka 45 MSEK och kommer att belasta resultatet under första kvartalet 2010. Detta kommer kortsiktigt att leda till en försvagning av Notes soliditet, som vid årsskiftet uppgick till 29,7%. Nyemissionen genomförs för att Note ska stå finansiellt starkt inför den fortsatta strukturomvandlingen och för att möjliggöra för Note att tillvarata affärsmöjligheter i marknaden. Likviden från nyemissionen kommer sammanfattningsvis att användas för genomförande av beslutade strukturåtgärder och fortsatt satsning på försäljningstillväxt, primärt i Norden, inom marknadssegmentet ”high mix/low volume”.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1