Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 mars 2010

RoHS CE-märkning på gång?

Det verkar sannolikt att RoHS kommer att bli ett "CE-märkningsdirektiv" under de kommande månaderna. Detta kan ha en massiv, resurspåfrestande påverkan på tillverkare, importörer och distributörer, oavsett storlek.

Tillverkare (och detta inkluderar alla som säljer RoHS-produkter under eget varumärke, även om de egentligen inte tillverkar dem) kommer att vara skyldiga att upprätta tekniska dokument och genomföra interna produktionskontroller för att säkerställa att det som de släpper ut på marknaden inte innehåller något av de farliga ämnena. Tillverkarna måste ge en försäkran om överensstämmelse med den ordalydelse som anges i direktivet - att detta intygas vara i överensstämmelse … , utan några "så vitt vi vet" eller liknande invändningar tillåtna! Tekniska dokument och försäkringar om överensstämmelse måste bevaras i 10 år efter det att en produkt har släppts ut på marknaden. Tillverkarna måste tillämpa EG-märkningen på sina produkter och se till att produkterna är tydligt märkta för att identifiera dem som tillverkare, och var de kan nås. Importörer av varor till EU måste garantera den bedömning av överensstämmelse som har utförts av tillverkaren, och även kontrollera att nödvändiga tekniska handlingarna har upprättats. Dessutom garantera att produkten är korrekt märkt. Importörerna kommer också att behöva inkludera sina uppgifter på produkterna och uppge en kontaktadress. Under vissa omständigheter kan aktörerna även vara skyldiga att utföra stickprovskontroller och föra ett register över klagomål och återkallade produkter. Importörerna måste också spara kopior av försäkran om överensstämmelse under 10 år Distributörerna är också skyldiga att kontrollera att CE-märkningen har tillämpats, även för produkter där tillverkaren finns inom EU, och att erforderliga handlingar som åtföljer produkten finns på lokala språk. Dessutom är de skyldiga att kontrollera att tillverkaren eller importören av produkterna har uppfyllt sina RoHS-förpliktelser (inklusive att insamla och hålla försäkran om överensstämmelse under 10 år). Det är uppenbart att om, eller när, dessa förslag antas så kommer RoHS-överensstämmelse potentiellt att bli en mycket mer detaljerad och resurskrävande aktivitet för alla i leveranskedjan. Många tillverkare och distributörer har infört processer för att uppnå RoHS-efterlevnad enligt gällande lagstiftning, och det sätt på vilket de har gjort detta har till stor del varit en fråga om individuella val, där varje företag bara behöver försäkra sig om att dess processer är tillräckligt robusta. I framtiden kommer att vara mer enhetligt föreskrivet hur tillverkare, importörer och distributörer ska följa de regler som anges i det nya RoHS-direktivet. Ett betydelsefullt inslag i det nya systemet är att det kommer att bli nödvändigt att lämna intyg om överensstämmelse i ett enda standard format - en stor skillnad jämfört med den myriad av olika intyg, utlåtanden och handlingar som florerar enligt gällande lagstiftning. Även om detta kommer att göra livet mycket enklare på ett sätt, kräver formatet en högre standard än många av de handlingar som förekommer idag gör, skriver electronicsweekly.com
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-2