Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 april 2010

Notes nyemission godkänd

Vid Notes extra bolagsstämma idag, den 7 april 2010, fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.

För att möjliggöra genomförandet av nyemissionen fattade bolagsstämman även beslut om ändring av bolagsordningen. Notes bolagsstämma beslutade att ändra bolagsordningen vad avser kapitalgränser och gränserna för antalet aktier i syfte att möjliggöra nyemissionen och godkännde styrelsens beslut om nyemission av aktier, varigenom aktiekapitalet kan ökas med ett belopp om högst 9 624 200 SEK genom emission av högst 19 248 400 nya aktier. Villkoren för emissionen innebär att varje befintlig aktie i Note berättigar till 2 teckningsrätter och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen är 4,50 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra NOTE högst cirka 87 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 12 april 2010. Detta innebär att Note-aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 8 april 2010. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 22 april 2010 till och med den 6 maj 2010, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 67 %, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsåtaganden och emissionsgarantier Investment AB Öresund, MGA Placeringar AB, Catella Fondförvaltning AB, Bruce Grant via bolag, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag, vilka utgör några av de största aktieägarna i NOTE, stödjer nyemissionen och har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar i NOTE, vilket totalt motsvarar cirka 33 procent av nyemissionen. Återstoden av nyemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad av Investment AB Öresund, MGA Holding AB, Catella Fondförvaltning AB, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag. Nyemissionen är därmed till fullo säkerställd via teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Finansiella och legala rådgivare HQ Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Note i samband med nyemissionen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2