Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 april 2010

Ericssons marknad krympte ca 10%

Nettoomsättningen i kvartalet minskade med -9% jämfört med samma kvartal föregående år och med -23% jämfört med föregående kvartal.

Faktureringen för jämförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasäkringar, minskade med -16% jämfört med samma kvartal föregående år. Valutakursffekter och valutasäkringar, netto, hade begränsad påverkan på faktureringen. Under första kvartalet var operatörer i ett flertal utvecklingsländer fortsatt försiktiga med investeringar vilket påverkade faktureringen, huvudsakligen inom Networks. Detta uppvägdes delvis av fortsatt god fakturering av tjänster. Bruttomarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 39% (36%) på grund av effektivitetsvinster och produktmix. Bruttomarginalen ökade från 35% i föregående kvartal av samma skäl. Rörelseomkostnaderna reducerades till SEK 13,1 (13,6) miljarder, exklusive omstruktureringskostnader. Detta inkluderar också rörelseomkostnader från den förvärvade CDMA-verksamheten. Minskningen jämfört med samma kvartal föregående år beror huvudsakligen på pågående aktiviteter för att minska kostnaderna. Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till SEK 0,3 (0,3) miljarder i kvartalet. Rörelseresultatet exklusive joint ventures och omstruktureringskostnader uppgick till SEK 4,5 (4,7) miljarder, inklusive ett positivt bidrag från den förvärvade CDMA-verksamheten. Rörelsemarginalen var 10% (10%) i kvartalet trots lägre fakurering jämfört med samma period föregående år. Jämfört med föregående kvartal minskade rörelsemarginalen på grund av säsongsmässigt lägre fakturering. Ericssons resultatandelar i joint ventures, före skatt, uppgick till SEK -0,3 (-2,2) miljarder i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader, jämfört med SEK -0,4 miljarder i fjärde kvartalet. Sony Ericsson förbättrade faktureringen och marginalerna avsevärt jämfört med föregående kvartal tack vare effektiviseringsprogram och nya produkter. ST-Ericssons förlust ökade, huvudsakligen på grund av lägre fakturering och säsongsvariation. Omstruktureringskostnaderna i joint ventures uppgick till SEK 0,1 miljarder i kvartalet. Finansnettot var SEK -0,2 (0,8) miljarder, huvudsakligen på grund av lägre räntenetto och negativa effekter av valutaomräkningar av finansiella tillgångar och skulder. Periodens resultat uppgick till SEK 1,3 (1,8) miljarder i kvartalet och vinst per aktie var SEK 0,39 (0,54). Justerat kassaflöde förbättrades till SEK 3,0 (-1,7) miljarder i kvartalet, en minskning från SEK 13,6 miljarder i föregående kvartal. Kassaflöde från rörelsen förbättrades dock jämfört med samma kvartal föregående år tack vare fokus på kapitaleffektivisering. Kassaflödet påverkades negativt i kvartalet av betalning till pensionsstiftelser på SEK 0,9 (1,5) miljarder.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1