Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 juni 2010

Miljöstyrningsrådet kartlägger råmaterials spårbarhet i leverantörskedjor

Miljöstyrningsrådet har startat ett projekt med att kartlägga förutsättningar och tillvägagångssätt för spårbarhet, verifiering och uppföljning av upphandlingskrav för olika materialslags leverantörskedjor. Kartläggningen omfattar såväl miljö som sociala aspekter.

Modernt hållbarhetsarbete bygger på att man betraktar produkter ur ett helhetsperspektiv. I detta ingår vanligtvis en analys av en produkts miljöpåverkan från råvaruutvinning till slutanvändning och skrotning. Hållbarhetsarbetet omfattar numera i allt högre grad också studier av de sociala och etiska aspekter som är kopplade till tillverkningen av produkter, vilket inkluderar flera leverantörer i olika led. Den här kartläggningen av olika materialslag kommer att vara till stor nytta i Miljöstyrningsrådets arbete med att stödja och ta fram hjälpmedel till upphandlare. Upphandlare får därmed bättre redskap i sitt arbete med att ställa relevanta hållbarhetskrav och stöd i att följa upp leverantörers eget arbete med miljömässigt och socialt ansvarstagande. Något de har ett stort behov av. - Den här kartläggningen är viktig för Miljöstyrningsrådets arbete då man från industrihåll vill undvika en orättvis behandling av olika materialslag i samband med upphandling, berättar Sven-Olof Ryding. Eftersom förutsättningarna för spårbarhet och uppföljning av olika material skiljer sig åt måste man behandla råmaterial var för sig. Detta är svårt och komplext och har formen av ett pionjärarbete, där vi får ta ett steg i taget i vårt arbete att ta fram upphandlingskriterier och detta är en bra början. Miljöstyrningsrådet kommer att genomföra en övergripande riskanalys för de viktigaste råmaterialen där stor del av produkttillverkningen sker i låglöneländer där denna tillverkning ofta förknippas med miljö- och sociala risker. Kartläggningen kommer att utgå från produktområdena elektronik och textil och omfatta flera metaller, oljebaserade produkter såsom plaster och odlade material såsom bomull. Projektet kommer att genomföras i två steg. Det första steget är en inventering av materialslag med fokus på vanligt förekommande råmaterial och deras miljö- och sociala risker i leverantörskedjor. Man kommer även att identifiera de materialslag som behöver undersökas ytterligare. I steg två kommer man att ta fram en generell modell för verifiering och uppföljning i leverantörskedjor. Modellen kommer att användas vid utformning av kriterier för hållbar upphandling av vanligt förekommande varor och tjänster.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2