Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 juli 2010

Note minskar förlusten under andra kvartalet

Rörelseresultatet uppgick till -56,3 MSEK (-26,7) under första halvåret. Rensat från kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -12,3 (-18,7) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -2,2% (-2,9%). Kapacitetsutnyttjandet i flera av de tillverkande enheterna var dock fortsatt på en låg nivå.

"Målet är att Note ska fortsätta att växa och att tillväxten sker med hög effektivitet och lönsamhet. Givet det rådande läget på marknaden för elektronikkomponenter är den närmaste volymutvecklingen svårbedömbar. Vi har dock kommit en bra bit på väg mot vår framtida struktur och inriktning. Det känns därför naturligt att nu lämna över ledarskapet för Note till Peter Laveson. Han har redan arbetat med en rad förbättringsprojekt inom Note. Jag är glad att Note får en permanent VD som kan bygga vidare på den plattform som finns idag", kommenterade Göran Jansson. Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen uppgick till 298,6 (312,1) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 10%. • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-18,1) MSEK, varav valutaeffekter utgjorde -5,8 (-1,4) MSEK. I resultatet föregående år ingick kostnader av engångskaraktär om 8,0 MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick till -1,3% (-5,8%). • Resultat efter finansnetto uppgick till -5,9 (-19,8) MSEK. Finansiell utveckling januari-juni • Kundaktiviteten har ökat och orderstocken vid halvårsskiftet var cirka 20% högre än i fjol. • Försäljningen uppgick till 572,0 (641,2) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 4%. • Det underliggande rörelseresultatet, exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär, uppgick till -12,3 (-18,7) MSEK, varav valutaeffekter -7,4 (-3,3) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -56,3 (-26,7) MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick till -9,8% (-4,2%). • Resultat efter finansnetto uppgick till -61,0 (-31,0) MSEK. Exklusive struktur- och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet efter finansnetto till -17,0 (-23,0) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till -55,1 (-24,5) MSEK.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1