Komponenter | 19 juli 2010

Elektronikgruppen visar vinst

Elektronik Gruppens nettoomsättning uppgick under det första halvåret till 397 Mkr (383), en ökning med fyra procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Orderingången ökade med 27 procent till 475 Mkr (375). Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 189 Mkr (92). Periodens rörelseresultat uppgick till 4,8 Mkr (-45,7) och resultatet före skatt uppgick till 8,7 Mkr (-46,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,9 Mkr (21,5). Det negativa kassaflödet är främst en effekt av den ökade bindingen i rörelsekapital som följer av att försäljningen och orderingången har ökat betydligt jämfört med andra halvåret 2009. Nettoomsättningen för koncernen under det andra kvartalet uppgick till 213 Mkr (186), en ökning med 15 procent. Orderingången ökade med 58 procent till 266 Mkr (169). Rörelseresultatet uppgick till 4,5 Mkr (-11,7) och resultatet före skatt till 5,5 Mkr (-8,7). Den generellt positiva trenden i efterfrågan har fortsatt under det första halvåret. Takten i återhämtningen är emellertid alltjämt låg och kundernas agerande präglas av försiktighet. Många av koncernens kunder är direkt eller indirekt beroende av tillgång till finansiering och hittills under året har kreditmarknadens agerande inverkat dämpande. En ökad framtidsoptimism märks dock i form av allt fler nystartade utvecklingsprojekt hos kunderna. Under det andra kvartalet har ledtiderna ökat för många globala komponenttillverkare vilket har lett till en tilltagande oro på marknaden för en framtida komponentbrist. För affärsområdena Electronics och Products har detta medfört osedvanligt stora beställningar från ett antal kunder då dessa önskar säkerställa leveranser längre fram. Den redovisade orderstocken för koncernen sträcker sig därför över en längre tidsperiod än normalt. För affärsområde Electronics har efterfrågesituationen förbättrats inom de flesta segment. Tidigare kostnadssänkande åtgärder har haft en tydlig inverkan på resultatet. Affärsområde Products fortsätter att visa positivt rörelseresultat. Det är framför allt effekten av det omfattande omställningsprogram som påbörjades under 2009 och som alltjämt fortgår. Inom Production Technology har efterfrågan på nya maskiner varit fortsatt låg under hela rapportperioden. Efterfrågan på förbrukningsmaterial och tjänster har emellertid ökat något under det andra kvartalet. Även inom detta affärsområde är kostnadsminskningen betydande, men detta har inte fullt ut kunnat kompensera för den kraftigt minskade omsättningen. Den 30 april offentliggjordes att ElektronikGruppen ingått avtal med OEM International om förvärv av verksamheten inom bolagsgruppen Cyncrona. Cyncrona säljer produktionsutrustningar och servicetjänster för elektronikindustrin och omsatte vid förvärvstillfället cirka 60 Mkr på årsbasis. Förvärvet slutfördes den 1 juni och Cyncrona-verksamheten integreras från detta datum i bolagsgruppen Scanditron inom affärsområde Production Technology. Motivet till förvärvet är att komplettera erbjudandet och stärka ElektronikGruppens position på den nordiska marknaden för produktionsutrustning och relaterade tjänster, samt dra nytta av de kostnadssynergier som möjliggörs genom en större, gemensam organisation. Genom förvärvet har affärsområde Production Technology fått 12 nya medarbetare. Förvärvet genomfördes som en inkråmsaffär där ElektronikGruppen har förvärvat lager, utrustning och immateriella tillgångar såsom varumärken, internetdomäner, kund- och leverantörsavtal, etc. Köpeskillingen uppgår till ca 6 Mkr samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens täckningsbidrag under de kommande två åren. Integrationskostnaderna väntas uppgå till maximalt 2 Mkr varvid förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på koncernens resultat under innevarande år.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1