Annons
Annons
Komponenter | 28 oktober 2010

Elektronikgruppen visar bättring

Elektronikgruppen ökade omsättningen med 63% det tredje kvartalet.

Nettoomsättningen hos Elektronikgruppen uppgick under det tredje kvartalet till 256 Mkr (157), en ökning med 63 procent. Justerat för förvärv/avyttringar var ökningen 54 procent. Orderingången ökade med 85 procent till 284 Mkr (154). Rörelseresultatet uppgick till 0,4 Mkr (-12,5) och resultatet före skatt till -1,9 Mkr (-13,0). Valutakurseffekter hänförliga till omräkningsdifferenser har påverkat rörelseresultat negativt med 7,7 Mkr. I finansnettot ingår ytterligare negativa omräkningsdifferener om 1,4 Mkr varför nettoeffekten av valutapåverkan i resultatet före skatt blir -9,1 Mkr. Resultatet per aktie var -0,34 kr (-2,01). Januari-september 2010 (rapportperioden) Nettoomsättning 653 Mkr (540) Orderingång 759 Mkr (529) Rörelseresultat 5,2 Mkr (-58,2) Resultat före skatt 6,8 Mkr (-59,4) Periodens resultat 2,4 Mkr (-54,8) Resultat per aktie 0,42 kr (-9,79) Kassaflöde från den löpande verksamheten -41,9 Mkr (25,1) Juli-september 2010 (tredje kvartalet) Nettoomsättning 256 Mkr (157) Orderingång 284 Mkr (154) Rörelseresultat 0,4 Mkr (-12,5) Resultat före skatt -1,9 Mkr (-13,0) Periodens resultat -1,8 Mkr (-11,3) Resultat per aktie -0,34 kr (-2,01) Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,0 Mkr (3,6)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2