Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 december 2010

Cellpoint Connect AB bestrider konkursansökan

Cellpoint Connect AB har tagit del av konkursansökan mot bolaget grundad på ett låneavtal daterat 27 december 2007. Fordran uppgår till 2,5miljoner DKK jämte ränta. Konkursförhandling är utsatt till den 19 januari 2011.

Konkursansökningen bestrides då låneavtalet inte undertecknats av behöriga firmatecknare. Bolaget kan inte vitsorda klar och förfallen fordran avseende kapitalbelopp jämte ränta. Cellpoint Connect AB förhandlar med bolagets fordringssägare med syfte att uppnå avtal om konvertering till aktier i kombination med alternativ överenskommelse om genomförbara kassaflödesanpassade avbetalningsplaner för fordringar som uppstod under den föregående ledningens medverkan före 2010. Med anledning av konkursansökan har, såväl det operativa arbetet med omstruktureringen som, förhandlingarna med fordringsägarna stannat av för att klarlägga förutsättningar och möjligheter för det fortsatta arbetet inom ramen för aktuella legala och affärsmässiga krav. Bolagets ledning kommer snarast möjligt att åter kontaktat berörda för att klara ut förutsättningarna och fortsätta förhandlingarna i syfte att överenskomma lösning av de fåtal kvarstående fordringarna från den tidigare ledningens verksamhet. Den omfattande omstrukturering som ledningen för det nya Cellpoint har genomfört sedan början av 2010, med vidareutveckling av bolagsstrukturen för produkter och tjänster, är inne i en intensiv genomförandefas. Exempel på detta är att all operativ verksamhet nu bedrivs i dotterbolag som har enskilda lönsamhets- och omsättningskrav, och att icke verksamma eller förlustdrivande bolag har avvecklats. Den omstrukturerade verksamheten har kommit igång med sakta men säker, dock ännu begränsad, generering av löpande kassaflöden. Samtidigt pågår den finansiella omstruktureringen med sikte att väsentligt stärka bolagets soliditet, likviditet och kassaflöden. Den föregående ledningen ingick olika kreditavtal med flera finansiärer avseende den dåvarande verksamheten, som därefter inte kunnat generera tillräckliga medel för att täcka de aktuella fordringarna. Den nuvarande ledningen har under senare delen av 2010 förhandlat med de tidigare fordringsägarna för att skapa en solidare balansräkning för den omstrukturerade verksamheten.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1