Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Data4PCB Mönsterkort | 24 februari 2011

Är Europa redo för förändring?

I en artikelserie på fyra delar med start i dag kommer vi att följa Europas PCB-industri där den står just nu och in i framtiden, genom utmaningar och möjligheter.

Frågan om vilken framtid Europas PCB-industri kan tänkas ha och huruvida vi är redo för förändringen fick Bernard Bismuth från Frankrike, Michael Gasch från Tyskland, Augusto Meozzi från Italien och Rex Rozario från England att publicera en artikel för att försöka ta reda på svaret. Alla dessa fyra har arbetat lång tid inom industrin. Mönsterkortsindustrin är verkligen en europeisk produkt, det var här allting startade när Dr. P Eisler först kom med uppfinningen. Rex Rozario arbetade under många år tillsammans med honom. Del 1. Är Europa redo för förändringen? Tittar vi på hur alla aktörer rent faktiskt beter sig (politiker, kunder, företag, organisationer) är vi rädda att behöva dra slutsatsen att om 10 år, då kan mönsterkortsindustrin i Europa ha försvunnit. Det här kommer i sin tur att få en lavinartad effekt som kommer att påverka många andra segment inom elektronikindustrins kretslopp. Om förändringar inte sker snabbt nog så kommer vår pessimistiska syn antagligen att bli verklighet. Mönsterkortet är en kritisk produkt genom att det är genom det som alla andra elektroniska komponenter länkas samman och det är på just det sättet vi måste se på det hela. Slutsatsen vi drar i denna artikel är att detta ämne är en slags fallstudie, ett exempel på vad som kan hända också med andra europeiska industrigrenar om inte förändringar snabbt sker. Vi tror också att det här är rätt tid att publicera denna artikel eftersom marknaden för den här industrin förbättrades 2010 vilket ger oss mer tid och möjligheter att förbereda framtiden. Läget i dagens Europa Vi måste ha i åtanke att hela leveranskedjan för mönsterkortsindustrin representerar ungefär 50.000 människor i över 1.000 olika företag. Då har vi bara räknat dem som jobbar direkt i själva industrin. Erfarenheten visar att ett jobb inom teknikindustrin automatiskt genererar 2-3 nya jobb också utanför industrin. Då handlar det sammantaget om 150.000 människor som direkt relateras till vår sektor. Den kompletta kedjan omfattar inte bara tillverkning av mönsterkort utan också de som tillverkar förbrukningsvaror, utrustning, kemiska produkter, service, mjukvara och ett stort antal underleverantörer till dessa branscher. Vissa av dessa aktörer har valt att stanna i Europa därför att det fortfarande går att hitta tillräckligt med kunder och därför att de kan exportera varor ut ur Europa. En snabb inblick i industrin ges i illustrationen nedan: Detaljerna om mönsterkortsproduktionen i vår Europa-studie inkluderar också länderna runt Medelhavet, till exempel Nordafrika, Turkiet och Israel. Vi har dock inte inkluderat Ryssland och före detta Sovjet-stater. Den här tillverkningsbasen som vi räknar består av 400 tillverkare och en sammanlagd intäkt på omkring 2.200 miljoner euro under 2010, cirka 20.000 anställda inom tillverkning och 30.000 i olika understödjande roller. Ungefär hälften av det totala värdet tillverkas av 100 företag i D-A-CH-området. (Tyskland, Österrike, Schweiz) 25% av värdet kan delas upp på 150 tillverkare i England, Frankrike och Italien, och de resterade 25% är uppdelade på 150 företag spridda över resten av området. Mönsterkortsproduktionen i alla regioner koncentrerar sig på högteknologiska produkter, stor mångfald och mindre produktionsvolym. 2009 sjönk försäljningen av våra egna produkter med 30% jämfört med 2008, men under 2010 borde vi placera oss något bättre. Den oregelbundna ordermängden under 2010 förklarades med att mönsterkortsindustrin ligger långt ner i leveranskedjorna. Störtdykningen som skedde i till exempel fordonsindustrin hade större inverkan på mönsterkortsindustrin än på många andra industrigrenar av detta skäl. Det här förklarar också varför viktiga tillverkare i Tyskland och Italien tvingades stänga. Ungefär 20% av mönsterkorten som tillverkas i Europa används inom fordonsindustrin. Industrin använder 35%, försvar- och flygsektorn står för 10%, kommunikationsindustrin för 15%, medicintekniska företag för 7% och de resterande 13% kan inte placeras i något särskilt segment. Alla bilder: © Data4PCB Under 2009 har det bara funnits 40 mönsterkortstillverkare i Europa med intäkter som överstiger 10 miljoner euro per år. De här 40 företagen står för ungefär 2/3 av det totala produktionsvärdet. Det är enbart ett fåtal av dessa företag som ingår i en större koncern och ingen ingår i något OEM-företag. Därför kan vi dra slutsatsen att den här branschen domineras av små och medelstora fristående företag. Det blir också tydligt att tillverkarna i vissa länder har högre beroende av en viss typ av industri. (Tyska tillverkare – bilindustrin, Schweiz – medicinsk industri, Österrike – telekom, Frankrike och England – försvarsindustri och flygindustri) Den globala marknadsandelen för europeisk produktion ligger på ungefär 6% av världstotalen. (För tio år sedan var denna siffra dubbelt så hög.) USA står i dagsläget för 8% (förr 25%) och 80% av industrin återfinns i Asien. Flera europeiska mönsterkortstillverkare importerar produkter från Asien vid sidan av sitt eget sortiment. Det här står ofta för 15-20% av den totala försäljningen. PCB-industrin i Europa karakteriseras av att företagen är ytterst lokala. Dess kunder finns oftast inom en radie av 100 eller 200 kilometer från fabriksanläggningen. Export är ovanligt och förekommer nästan enbart hos de fåtaliga större aktörerna. Investeringar i nya företag som producerar tomma mönsterkort har nästan avstannat, det är bara hos de befintliga leverantörerna som detta sker i form av modernisering av fabrikerna. Som en tumregel kan man säga att det krävs en årlig omsättning på omkring 8% för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Det är inte många företag som lever upp till detta. Att tillverka ny teknologi med gammal utrustning fungerar enbart en kort tid. En annan besynnerlig omständighet är att företagen tenderar att enbart se varandra som konkurrenter. När det gäller att överkomma gemensamma utmaningar eller att kunna tillgodose samma kunder eller industrier sker inget samarbete alls. Av det här skälet händer det ibland att flera olika lösningar presenteras samtidigt för den tilltänkta marknaden. Ingen av idéerna överlever dock, för ingen av dem lyckas uppnå kritisk massa. Företagen styrs av starka personer som har handskats med svårigheter förut. Tyvärr verkar strategin hos många företag bestå enbart av att hålla sig vid liv längre än eventuella konkurrenter. Mönsterkortstillverkare är inbäddade i ett kretslopp som går från designkontor och hela vägen till elektronikföretagen. Skulle tillverkningen försvinna så finns risken att konstruktörer och elektronikföretag helt plötsligt står utan bas för sin verksamhet. Den här lavinens effekt skulle så klart lamslå företag och förlusten av industrijobb i Europa skulle bli mycket hög. Det här skulle påverka tillverkarna av utrustning och förbrukningsvaror om förut bistått PCB-industrierna så till den grad att de också skulle bli tvungna att flytta till andra orter. Vissa segment, såsom försvarsindustrin och flygindustrin är mycket känsliga för såna förändringar, men det skulle drabba hela den europeiska industrin på ett eller annat sätt. Vårt mål är inte bara att få stöd för våra idéer utan också för att få Brussel och våra regeringar att förstå och stödja industrin. Men det är också så att slutkunden måste förstå hur viktigt mönsterkortet är som strategisk komponent för deras egen framtid och möjlighet att konkurrera. ----- Nästa del kommer på måndag den 28:e februari.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2