Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 maj 2011

PartnerTech med fokus på uthållig lönsamhet

PartnerTechs VD Leif Thorwaldsson konstaterade under gårdagens årsstämma att företagets främsta fokus under 2011 kommer att vara uthållig lönsamhet på samtliga marknader.

PartnerTechs VD och koncernchef Leif Thorwaldsson noterade under årsstämman i samband med kvartalsrapporten som släpptes under gårdagen att såväl omsättnings som resultat successivt förbättrats under 2010 och att företaget kunde visa en vinst i fjärde kvartalet efter att åtgärder och förändringar gett effekt samtidigt som försäljningen ökat. Denna trend har fortsatt under första kvartalet. Han konstaterade också att företaget under 2010 gjort betydande investeringar som ger kunderna än bättre konkurrenskraft. Den största av dessa var den nya enheten i Myslowice, Polen som innebär att företaget nu har en av Europas mest moderna och högautomatiserade fabriker för plåtbearbetning och systemintegration. Denna satsning innebar också att enheten i Sieradz, Polen kunnat renodlas till en mycket effektiv elektronikfabrik där företaget också investerat i ny produktionsutrustning. Kundernas har visat stort intresse och ser många fördelar med denna kompletta produktionsbas i Östeuropa. Leif Thorwaldsson konstaterade vidare att företagets främsta fokus under 2011 kommer att vara uthållig lönsamhet på samtliga marknader samt att aktiviteter som driver intern effektivitet och minskar kapitalbindning därför fortsatt kommer att ha hög prioritet. Han avslutade med att notera att PartnerTech med sitt breda erbjudande, industriella struktur och fasta fokus har mycket goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Under årsstämman avböjde Rune Glavare omval som styrelseledamot och avtackades. Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande. Ett framlagt förslag om incitamentsprogram till VD, ledande befattningshavare, fabrikschefer och andra nyckelpersoner antogs. Programmet kommer att omfatta högst 379 950 teckningsoptioner som maximalt beräknas ge en utspädningseffekt om knappt tre procent av aktiekapitalet vid full teckning. Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 266 490 aktier, motsvarande en utspädning om knappt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1