Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 maj 2011

ElektronikGruppen ökar kraftigt

ElektronikGruppens nettoomsättning under det första kvartalet 2011 uppgick till 228 Mkr (184), en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Justerat för förvärv/avyttringar var ökningen 22 procent. Orderingången ökade med 40 procent till 292 Mkr (209). Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 221 Mkr (122). Periodens rörelseresultat uppgick till 3,8 Mkr (0,3) och resultatet före skatt till 0,4 Mkr (3,2). Valutakurseffekter avseende omräkningsdifferenser har påverkat rörelseresultatet negativt med -3,7 Mkr, vilket redovisas som övriga rörelsekostnader. I finansnettot ingår ytterligare negativa valutaeffekter om -2,2 Mkr varför den totala valutapåverkan, inklusive effekter av säkringsåtgärder, i resultatet före skatt blir -5,9 Mkr. Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under rapportperioden till 4,9 Mkr (4,7), vilka i sin helhet var planenliga avskrivningar. Periodens resultat per aktie var 0,01 kr (0,08). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,0 Mkr (-12,4). Elektronikmarknaden som helhet visar tillväxt och den positiva trenden i efterfrågan har fortsatt. Detta visas inte minst genom orderingången som är den högsta någonsin för ett enskilt kvartal i koncernens historia. Den starkaste utvecklingen för koncernen har skett i Europa medan försäljningen i Asien var något lägre, vilket delvis är en effekt av det kinesiska nyåret då affärsaktiviteterna är mycket låga under två veckor. För koncernen och dess kunder har hittills inte märkts några effekter avseende tillgång på komponenter som kan relateras till tsunamikatastrofen i Japan. Ett fåtal av koncernens japanska leverantörer har dock indikerat att det kan uppstå leveransförseningar under kommande kvartal. Dessa står emellertid för en mycket liten del av koncernens totala försäljning. Samtidigt finns en viss osäkerhet kring hur ElektronikGruppens kunder kan komma att påverkas av leveransproblem från andra leverantörer i Japan, och de följdeffekter detta i så fall skulle kunna få för efterfrågan på koncernens produkter. Den fortsatta förstärkningen av den svenska kronan, framför allt gentemot US dollarn, har inverkat kraftigt negativt på koncernens marginaler och resultat under perioden. Affärsområde Electronics utvecklades fortsatt positivt med ökad försäljning inom framför allt kommersiella fordon och informationssystem. Samtidigt har den allt starkare kronan slagit mot marginaler och resultat. För affärsområde Products inleddes kvartalet svagt, delvis som en effekt av det kinesiska nyåret, för att avslutas med markant ökade försäljningsnivåer. Inom affärsområde Production Technology var försäljningen svag under hela kvartalet. Emellertid har två större ordrar avseende produktionsutrustning erhållits för leverans längre fram. Även i övrigt märks en ökad beredskap för investeringar bland kunderna.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2