Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Roza-dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 februari 2012

Impact har fortsatt svårt att nå lönsamhet

Årets resultat blev -51 miljoner kronor (-23). Uteblivna affärer och ett förändrat affärsklimat mot slutet av året gjorde att bolaget inte kunde nå plus och nu skär man i kostnaderna.
För helåret ökade rörelseintäkterna till 19 miljoner (18). Bolagets resultat försämrades till -51 miljoner (-22) efter återföring av uppskjuten skattefordran.

Silver Maxphase fokus

Förutom ett stort antal företag som på sikt är intresserade att ta Impact Coatings teknologi i bruk, finns för närvarande ett 20-tal prioriterade affärsprocesser. För dessa pågår en blandning av affärsförhandling, verifiering av funktion och kostnad samt processmodifiering. Generellt kan sägas att tekniska och kostnadsrelaterade frågeställningar reducerats under den senaste tiden, medan opåverkbara omvärldsfaktorer tilltagit. Någon prognos för när dessa affärer kan nå avslut kan därför inte lämnas.

Tack vare betydande tekniska och kommersiella framsteg med SilverMaxPhase under 2011, riktas alltmer av Bolagets fokus till detta område. Siktet är inställt på att etablera Impact Coatings som den ledande aktören i processen att ersätta våtkemiskplätering med guld av elektriska kontakter med icke guldbaserade, PVD-belagda beläggningar. Intressant att notera är att flera av de kontaktdonstillverkare som bearbetas även har behov av SMP på plast.
Omställningen till den nya organisationen fortgår under februari-mars och under denna tid kommer även en ny strategisk plan för verksamheten att utformas.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2011

- Rörelseintäkterna blev 19.035 tkr (18.234)
- Rörelseresultatet blev -31.139 tkr (-32.670)
- Årets resultat blev -51.561 tkr (-22.717) efter återföring av uppskjuten skattefordran
- Kassaflödet för helåret blev -30.014 tkr (41.851)
- Likvida medel uppgick vid årets slut till 20.449 tkr (50.463)
- Soliditeten vid periodens utgång var 91,7% (91)
- Nytt beläggningsmaterial, SilverMaxPhase, färdigutvecklades, verifierades och lanserades
- En PlastiCoater installerades i världens första integrerade produktionscell för reflektorer
- En InlineCoater för dekorativ beläggning levererades till en tidigare kund
- En InlineCoater levererades som en del av ett strategiskt forskningssamarbete med Fraunhofer-institutet
- Agenter i Indien, Kina, Taiwan, Malaysia och Ryssland etablerades
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2