Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fouquin-christophe-dreamstime.com Elektronikproduktion | 17 februari 2012

Partnertech gör plusår

Nettoomsättnungen förbättrades till 2 322,2 miljoner (2 181,1) och resultatet efter skatt landade för 2011 på 5,2 miljoner (-19,6).

Leif Thorwaldsson, vd och Koncernchef kommenterar: "PartnerTechs omsättning för 2011 uppgick till 2 322,2 MSEK, en ökning med 9,2% i lokala valutor jämfört med 2010 och rörelseresultatet förbättrades kraftigt. Det förbättrade resultatet är en bekräftelse på att de aktiviteter som bedrivits för att nå uthållig lönsamhet på samtliga marknader, minska kapitalbindningen och skapa förutsättningar för tillväxt har haft effekt." En av anledningarna till resultatförbättringen är det interna arbete som man har bedrivit: "Under året har vi förbättrat PartnerTechs interna processer för att effektivisera verksamheten i syfte att minska kostnaderna och kapitalbindningen. Vår försäljningsorganisation har förtydligats och förstärkts och vi jobbar nu mer fokuserat mot strategiskt utvalda kunder. Målsättningen är en större andel försäljning högre upp i värdekedjan för att stärka positionen som komplett teknik- och servicepartner till våra kunder. Av de tidigare aviserade åtgärds- och strukturförändringsprogrammen har vi slutfört konsolideringen i Storbritannien, där hela den engelska verksamheten nu är koncentrerad till Cambridge. Åtgärderna har även omfattat enheterna i Vellinge och Moss samtidigt som vi fortsatt strukturomvandlingen mot en större andel produktion i lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien för att ännu bättre kunna möta våra kunders behov. Samtidigt är vi noga med att behålla våra kundcenter på alla strategiskt viktiga marknader. De krävs för att vi ska kunna ge alla kunder bästa möjliga service i form av nära kontakt och hög teknisk kunskap, i kombination med ett flexibelt och kostnadseffektivt produktionsupplägg." Världsmarknaden "Utvecklingen under året har varit positiv för PartnerTech men som jag redan konstaterade i tredje kvartalet gör oron på världsmarknaden dock att läget framöver är svårbedömt. Mot den bakgrunden kommer vi enträget att fortsätta på den inslagna vägen med att ytterligare anpassa och effektivisera organisationen i syfte att öka lönsamheten på samtliga marknader." Fjärde kvartalet 2011 • Nettoomsättningen uppgick till 637,9 MSEK (617,6) • Rörelseresultatet uppgick till 29,2 MSEK (6,5) • Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 MSEK (8,8) • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,81 SEK (0,70) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 99,9 MSEK (16,2) • PartnerTech tecknade i oktober avtal om tillverkning ochleverans av produkter till Vestas Control Systems A/S Helår 2011 • Nettoomsättningen uppgick till 2 322,2 MSEK (2 181,1) • Rörelseresultatet uppgick till 47,3 MSEK (-15,3) • Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 MSEK (-19,6) • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,41 SEK (-1,55) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 117,9 MSEK (-31,4) • Soliditeten uppgick till 39,4 procent (37,7)
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-1