Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 juli 2012

Stabilt hos Addtech

Trots den oro som präglar ett flertal av koncernens marknader har efterfrågan totalt sett varit relativt stabil under inledningen av året.

Marknadsbilden är fortsatt splittrad och affärsläget skiljer sig mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. Efterfrågan inom ett flertal produkt- och marknadsområden har en fortsatt stabil utveckling men marknadsläget för insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag karaktäriseras av större försiktighet. - Rörelseresultatet ökade under delårsperioden med 12 procent till 125 MSEK (112) och rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (9,1). - Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar uppgick till 10,4 procent (10,1). - Finansnettot var -7 MSEK (-5) och resultatet efter finansiella poster ökade med 10 procent till 118 MSEK (107). - Resultatet efter skatt för delårsperioden ökade med 10 procent till 86 MSEK (78) och vinsten per aktie ökade till 3,90 SEK (3,45). Addtech utvecklar och säljer produkter, delsystem och lösningar till industriföretag och tjänsteverksamheter i norra Europa.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-1