Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 16 januari 2002

AudioDev drar in extrapengar

Stämman beslutade att emittera ett skuldebrev om nominellt 1.000 kr förenat med 270.000 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i bolaget

Pressrelease från extra bolagsstämma i AudioDev AB Aktieägarna i AudioDev AB har idag, 15 januari 2002, hållit extra bolagsstämma i Malmö. på följande villkor: Rätt att teckna skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma AudioDevs helägda dotterbolag Adimo AB. Skuldebrevet skall tecknas och betalas senast den 31 januari 2002. Skuldebrevet löper med 5 % årlig ränta och förfaller till betalning den 30 juni 2002. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden 1 oktober - 15 december 2004. Teckningskursen skall motsvara ett belopp uppgående till 120 % av den för aktier av serie B i bolaget på Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden 1 - 15 januari 2002. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning att bli 135.000 kr. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande (av dessa och tidigare utgivna optionsrätter) motsvarar ca 1,5 % av aktiekapitalet och ca 1,2 % av rösterna. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det positivt för bolagets långsiktiga utveckling att AudioDev-koncernens anställda erbjuds möjlighet till delägande genom ett väl övervägt incitamentsprogram. Bolagsstämman har vidare godkänt (i) att Adimo AB utfäster sig att vederlagsfritt överlåta 200.000 av ovan nämnda optionsrätter till anställda inom AudioDev-koncernen, förutsatt att den anställde den 30 september 2004 alltjämt är anställd inom AudioDev-koncernen, samt (ii)att Adimo överlåter optionsrätter i enlighet med dessa utfästelser. Det antal optionsrätter som kommer att erbjudas kommer att vara beroende av den anställdes anställningstid, befattning, ansvar och tidigare erhållna optioner. Utfästelse om optionsrätter skall även kunna lämnas till personal som anställs efter emissionstillfället. Resterande optionsrätter kommer att säljas av Adimo AB för täckande av de sociala avgifter som kan uppkomma.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1