Annons
Annons
Annons
Annons
© beatricee-_dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 maj 2014

Peter Laveson om Notes rivstart 2014

Kontraktstillverkaren Note har inlett året starkt. Vi intervjuar vd Peter Laveson för få veta mer om vad som är på gång.

Evertiq gjorde i samband med rapporteringen av det första kvartalet en sammanställning som visade att Note klarat sig bättre än sina skandinaviska börsnoterade kollegor Kitron och Partnertech under årets inledande skede. Vd Peter Laveson ser också en positiv utveckling:
”För närvarande” är också nyckelord då vi vet att det kan svänga fort i den här branschen.
– Vi har rapporterat två kvartal i rad med tillfredsställande organisk tillväxt. I rapporten för Q1 kommunicerar vi att vår orderstock, som är en kombination av fasta order och prognoser, ger stöd åt en positiv volymutveckling jämfört med i fjol. Vi har en positiv syn för närvarande. ”För närvarande” är också nyckelord då vi vet att det kan svänga fort i den här branschen. Det finns en avvaktande hållning i Europa och vi ser inga stabila trender gällande återhämtning ännu. En bakomliggande orsak till att Note presenterade ett stabilt kvartal var det arbete man gjorde under 2013. Peter Laveson berättar att det har handlat om att man arbetat hårt både med den existerande kundbasen men att man också byggt många nya kundrelationer under 2012 och 2013. – Det var delvis det vi såg resultat av under Q4 2013 och som bidrog till tillväxt. Sedan har vi också jobbat hårt internt med kunder och vår säljmetodik – hur vi når ut till marknaden. Vi vet att en kundrelation ofta inleds som en prototyp, förserie eller med att vi levererar tjänster. Sedan krävs det att allting ska slå väl ut. Under den tiden hinner vi känna på varandra och vi har en bra bild av vilka kunder som kan bidra till framtida tillväxt. Det pratas ju mycket i branschen om att marginalerna fortsatt pressas för er tillverkare. Vilket utrymme finns för ytterligare förbättringar? – Det är en marknad med överkapacitet och det pressar priser och marginaler. Men det är vår vardag, så har det alltid varit och det har vi lärt oss att leva med. Vi kan arbeta vidare med kvalitet och leveransprecision, få bort ineffektivitet och jobba med effektiva logistiklösningar. Vidare ser vi kontinuerligt över vårt kunderbjudande. Under 2013 har vi exempelvis förstärkt våra förmågor inom "component management" där vi nu kan förse våra kunder med mer avancerad rådgivning runt komponenters livscykel, alternativ, kravuppfyllnad etcetera. Ett tydligt processfokus är centralt i vårt arbete och det skapar i sin tur förutsättningar för ytterligare förbättringar. Note hade, sett till sin helhet, ett svagare år 2013 jämfört med 2012. Bakgrunden var att man gick skilda vägar med ett par kunder i kombination med att en annan kund försattes i konkurs. Mot slutet av året förbättrades läget: – Man kan sammanfatta det som ett lite utmanade år men ett som visade vårt fokus och medvetenhet om vad som är viktigt i branschen. Utvecklingen i Finland och Norge beskrivs samtidigt som mer stabil än i Sverige. – Det berodde på en kombination av faktorer. Vår affärsmodell är stark och fungerar väldigt väl på de marknaderna och sedan beror det också på kundernas efterfrågan som höll uppe bättre här. Under 2013 kommunicerade Note om ett par fördjupade kundsamarbeten och om en affär som beskrivs ha en stor potential under 2014-2015. Dessutom etablerade Note i år ett samarbete med CERN-institutet. Här ska man arbeta med mikroelektronik och Peter Laveson säger att Note har god kapacitet inom detta fält.
Jag tycker att Sverige har väldigt goda förutsättningar som produktionsland. Det finns en oerhört stark kompetens.
– Sådana här projekt är intressanta utifrån flera perspektiv. Samverkan mellan industri och lärosäten är en viktig förutsättning för att hålla den svenska elektronikproduktionen livskraftig. För oss är det här ett komplext projekt som vi är med och industrialiserar. Det gör också att vi kan höja vår kompetensnivå och stärka Note som en följd. Apropå kompetens, det pratas en del om förlorad produktionskompetens i Sverige. Vad har du för tankar kring detta? – Jag tycker att Sverige har väldigt goda förutsättningar som produktionsland. Det finns en oerhört stark kompetens. Sedan krävs att det skapas förutsättningar för att kompetensen ska fortleva och då spelar många faktorer in. Jag tycker dock att branschorganisationens (Svensk Elektronik, redaktörs anmärkning) intensifierade arbete under det senaste året är väldigt positivt och viktigt. Sedan är det upp till oss i branschen att sluta upp bakom dem. – Man får heller inte glömma att det viktiga är att lägga produktionen där den är bäst lämpad. Det är egentligen det som är vår affärsmodell i grova drag. I tidiga faser av utvecklings- och industrialiseringsprojekt vill vi kunna jobba nära kunder och där vill vi ha en geografisk närhet. När produkten sedan är stabil får man sitta ned tillsammans och titta på var produktionen bäst sker. Ledtider, slutmarknad, logistiklösningar och så vidare är parametrar vi måste ta hänsyn till där.
Jag skulle inte säga att det här är en trend, det är ett lite för starkt ord att använda. Men det kan i alla fall innebära att ett projekt här eller där ligger bättre i norra Europa än i Kina.
Det pratas ibland bland elektroniktillverkarna om en trend med ökad kundmedvetenhet gällande totalkostnaden. Peter Laveson säger att det han kan se är mer av en tydligare nyanserad diskussion runt totalkostnaden. – Jag skulle inte säga att det här är en trend, det är ett lite för starkt ord att använda. Men det kan i alla fall innebära att ett projekt här eller där ligger bättre i norra Europa än i Kina. Sedan ser jag fortsatt starkt intresse för produktion i Asien och en viktig parameter där är att regionen är en stor slutmarknad. Det är också Sveriges utmaning ur ett produktionsperspektiv. Marknaden är inte oerhört stor. Men som sagt, det finns många parametrar som bestämmer var en produkt produceras bäst. Sist då, hur ser ni på marknadsförutsättningarna inför 2014? – Vi har haft två kvartal i rad med god organisk tillväxt. Vi har också rapporterat om att orderboken ser bra ut – något som talar för en god utveckling jämfört med förra året. Men ödmjukheten måste kvarstå, vi vet inte alltid hur våra kunders framtidsplaner ser ut eller vad som händer i Europa. – Vissa investeringar lär också ske under året, både inom prestanda och kvalitetsrelaterade aktiviteter. Sedan kommer Note att arbeta vidare med bland annat översyn och harmonisering av affärssystemen.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1