Annons
Annons
Annons
Annons
© stanisa martinovic dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 januari 2015

Sverige och Finland i samarbete om tillverkningsindustrin

VINNOVA har tillsammans med den finska systerorganisationen Tekes utformat en gemensam satsning för att öka kunskapen och förståelsen kring de utmaningar som tillverkningsindustrin.

Bakgrunden till satsningen är att VINNOVA och Tekes bättre vill förstå skillnaderna, likheterna och samarbetsmöjligheterna mellan Finland och Sverige. VINNOVA finansierar den svenska delen och Tekes den finska delen av satsningen. Följande fem samverkansprojekt, som löper under två år, har beviljats finansiering från VINNOVA på mellan 1,5 och 2,5 miljoner kronor: Understanding Diverging Innovation Trends in Finland and Sweden Genom att jämföra två unika databaser över väsentliga innovationer (SWINNO och SFINNO) så kan den svenska och finska innovationsutvecklingen följas över tid. Beror de skilda utvecklingarna på skillnader i metod för insamling av data eller är innovationstrenderna verkligen olika i de båda länderna? Det övergripande syftet är att presentera, jämföra och analysera innovationsresultaten mellan 1970 och 2013, vilket kan ge insikter om hur innovationspolitiken kan utvecklas. Radical and incremental innovation in industrial renewal (RAID) Projektet söker svar på bland annat hur radikala innovationer genererar industriell förnyelse? Vilken typ av företag, stora etablerade företag eller nya företag, är bäst på att skapa radikala innovationer och hur sprids värdet till andra delar av ekonomin? Vilken roll spelar innovationens kringliggande miljö, exempelvis universiteten, för kommersialiseringen av radikalt nya teknologier? Finns det tillgängliga synergier för ett finskt-svenskt samarbete i innovationspolitiken. Intangibles and International Sourcing Det övergripande syftet med projektet är att bättre förstå de förändrade villkoren för de finska och svenska innovationssystemen i skenet av bland annat framväxten av globala värdekedjor. Hur kan Finland och Sverige anpassa sina innovationsekosystem till en alltmera tjänstefierad och global ekonomi? En annan central fråga för projektet är: Hur kan Sverige och Finland skapa förutsättningar för att nationella investeringar i innovationsaktiviteter ska leda till avkastningar inom de nationella ekonomierna? Reshoring of manufacturing Projektet syftar till att öka förståelsen för omfattning, typ och trender rörande hemtagning och utläggning av produktion (reshoring, offshoring och outsourcing) i Finland, Sverige och Danmark. Framförallt syftar studien till att skapa fördjupad kunskap kring status och potential av reshoring av produktion såsom en källa för förnyelse inom produktionssektorn. Målet är att fastställa state-of-the-art vad gäller reshoring inom nordisk produktion och sprida motsvarande praktiska och teoretiska insikter till tillverkande företag, beslutsfattare och forskarsamhället. Renewal of manufacturing towards a sustainable circular bioeconomy and implications for innovation policy Syftet är att undersöka drivkrafter och hinder, god praxis för affärsmodeller, nya värdeskapande processer och ökad resurseffektivitet samt de kompetensnätverk och samarbeten de befinner sig i. Med detta underlag som bas skapas bilder av och analyserar ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter av framtida produktionssystem inte minst som stöd för förnyelseprocesserna. Baserat på detta underlag undersöks och analyseras hur innovationspolicy i bred betydelse påverkar och kan stödja denna utveckling i Finland och Sverige. Avsikten är att ta fram policyrekommendationer för nödvändiga förändringar för att ytterligare stödja en övergång till produktion inom biobaserad cirkulär ekonomi.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2