Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© adam121 dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 januari 2015

Vinsten backar för Ericsson

Sista kvartalet gick sämre än väntat för Ericsson, Telekomföretaget redovisade ett rörelseresultat på 6,3 miljarder kronor för det fjärde kvartalet, en försämring med 30 procent från Q413.

Försäljningen i kvartalet uppgick till 68,0 (67,0) miljarder kronor, en ökning med 1% jämfört med samma kvartal föregående år och med 18% jämfört med föregående kvartal. Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år drevs framförallt av ökad försäljning i Mellanöstern, Europa och Asien, men motverkades av försämrad försäljning i Nordamerika. Bruttomarginalen ökade till 36,6% jämfört med samma kvartal föregående år, med förbättrad marginal inom alla segment, trots en som vanligt hög andel slutförda projekt i kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 6,3 miljarder kronor, jämför med 9,1 miljarder kronor för samma kvartal föregående år. En minskning om -30 procent Försäljningen för helåret 2014 uppgick till 228,0 (227,4) miljarder kronor och var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -2 procent. Rörelseresultatet för helåret 2014 var 16,8 (17,8) miljarder kronor med en rörelsemarginal om 7,4 procent (7,8 procent). Bruttomarginalen förbättrades genom en högre andel kapacitetsförsäljning, men motverkades av ökade rörelseomkostnader och förluster i valutasäkringar. Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD: ”Bolaget visade för helåret 2014 en stabil försäljningsutveckling med en stark rörelsemarginal. En försäljningsnedgång i Nordamerika om -8% kompenserades av tillväxt i Mellanöstern, Europa och Asien. Kärnverksamhetens rörelsemarginal förbättrades, drivet av högre andel kapacitetsförsäljning och effektivitetsförbättringar. Detta motverkades delvis av förluster i valutasäkringar, investeringar i utvalda områden samt förluster hänförliga till verksamheten för modem. ”
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2