Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000 dreamstime.com Elektronikproduktion |

Förvärv och utdelningar leder till minus för Lagercrantz

Avkastning på eget kapital minskade. Soliditeten minskade. Resultat efter finansiella poster och efter skatt minskade. Delårsrapporten från Lagercrantz var mer negativ än föregående år.

Lagercrantzkoncernen hade i helhet ett stabilt marknadsläge på dess huvudmarknader under kvartalet, av Sverige, Danmark, Finland och Norge var det bara Norge som hade en svag utveckling. De andra gick bra. Nettoomsättningen, rörelseresultatet och rörelseresultatet före finansiella poster ökade, dock något marginellt. Andra poster sjönk jämfört med tidigare år. Så var fallet för avkastningen på eget resultat, resultat efter finansiella poster och skatt samt soliditeten. ”Generellt sett noterades ett svagare juli och augusti, medan flertalet enheter avslutade kvartalet starkare än föregående år. Tre av koncernens fyra divisioner ökade sina resultat jämfört med föregående år. Division Mechatronics, och koncernen som helhet, påverkades dock negativt av att ett par enheter hade en lägre försäljningsvolym till några större kunder jämfört med föregående år”, står det i Lagercrantz delårsrapport. Under kvartalet förvärvades Wapro AB, med en årlig omsättning på cirka 40 miljoner kronor och det är en förklaring till varför den operativa nettolåneskulden för Lagercrantz ökade till 950 miljoner kronor, från 565 miljoner kronor vid årets början. Även utdelning spelar sin roll i skuldökningen. Andra kvartalet i siffror för Lagercrantz (siffror för 2016)
  • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 775 miljoner kronor (684)
  • Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 98 miljoner kronor (94)
  • Resultat före finansiella poster 83 miljoner kronor (82)
  • Resultat efter finansiella poster 78 miljoner kronor (81)
  • Resultat efter skatt 62 miljoner kronor (63)
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 23 procent (26)
  • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 36 procent (38)
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-2
Annons
Annons