Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Westermo Elektronikproduktion | 28 april 2020

Westermo stadigt under coronastormen

Beijer-ägda bolaget fortsätter enligt delårsrapporten att övertyga i orderingång, försäljning och resultat.

Beijer-gruppens orderingång uppgick till 406 miljoner kronor under årets första kvartal. Bolaget som stod för nära på hälften av den summan var Westermo, som landade på 202 miljoner – en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. – Affärsenheten Westermo har fortsatt att övertyga med stigande orderingång, försäljning och resultat samt en stark rörelsemarginal under ett enskilt kvartal. Förvärven som gjordes förra året har också bidragit till den positiva utvecklingen, skriver Beijer Groups vd och koncernchef Per Samuelsson i delårsrapporten. – Samtidigt har verksamheten i viss utsträckning påverkats av senarelagda leveranser men några annulleringar av tidigare ordrar har inte noterats. Däremot kunde Westermo teckna ett nytt leveransavtal med en stor tågoperatör i Nordamerika med ett bedömt värde på cirka 80 miljoner kronor. Avtalet bekräftar Westermos internationella konkurrenskraft och leveranser påbörjas i närtid, fortsätter Samuelsson. Westermos omsättning steg med 35 procent till 215 miljoner. Rörelseresultatet ökade med 57 procent till 33,4 miljoner, med en motsvarande rörelsemarginal på 15,6 procent (13,4). Tätt efter kom enheten Beijer Electronics med en orderingång på 188 miljoner, ett ryck uppåt med två procent jämfört med fjolårssiffran på 183 miljoner. Omsättningen skrivs till 164 miljoner (189) och rörelseresultatet till -4,6 miljoner kronor (18,3). Rörelsemarginalen landade på -2,8 procent (9,6). – Affärsenheten Beijer Electronics har likaså påverkats av Covid-19 bland annat genom förskjutningar i leveranser. Utfasningen av gamla produkter och införsäljningen av nya produkter har som tidigare aviserats fortsatt att påverka verksamheten. Försäljningen av den nya X2-serien steg med cirka 40 procent under kvartalet jämfört med samma period 2019 och svarade därmed för 65 procent av affärsenhetens försäljning. Men försäljningsnivån infriar inte riktigt våra förväntningar. Positivt var dock att orderingången ökade under det första kvartalet, säger Per Samuelsson. Orderingången och omsättningen hos enheten Korenix – med säte i Taiwan – stannade på 20 (29) respektive 21 miljoner (29). Rörelseresultatet föll från -0,6 till -9,0 miljoner. Resultatet, justerat efter omstruktureringskostnader om 2,9 miljoner, landade på -6,1 miljoner. Effekterna av Covid-19 uppges i rapporten ha resulterat i ett försäljningsbortfall på mer än tio miljoner, som motsvarar 35 till 40 procent. – Korenix har drabbats hårt av Covid-19 beroende bland annat på nedstängningar i Kina och andra delar av Asien tidigare i år. Det medförde störningar i leveranskedjorna och lägre försäljning, skriver Samuelsson. Koncernens nettoomsättning ökade med sju procent, från 371 till 395 miljoner. Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 miljoner (20). Och kassaflödet från den löpande verksamheten steg från 12,8 till 38,3 miljoner. – Vad framtiden bär med sig är just nu svårt eller omöjligt att förutse. Men vi förbereder oss för en tuffare situation framöver. Beijer groups strävan är att anpassa kostnadsnivån till rådande marknadsläge samtidigt som koncernen ska slå vakt om den långsiktiga kompetensen. När krisen är över ska vi ha en intakt organisation och vara fortsatt attraktiva för både anställda och kunder. Den stora osäkerhet om den fortsatta utvecklingen innebär att beijer group avstår från bedömningar om det underliggande ekonomiska utfallet för helåret 2020, säger Per Samuelsson. Bolaget höjde i slutet på mars beredskapen för att möta konsekvenserna av coronavirusets spridning.
Annons
2022-07-20 12:24 V20.6.3-2