Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission Elektronikproduktion | 07 maj 2020

Ljusglimtar hos Inission – trots utmanande kvartal

Samtidigt som Covid-19 skapar kännbara effekter uppges orderingången, materialsituationen och produktionen vara stabil hos kontraktstillverkaren.

Inissions vd Björn Lifvergren summerar det gångna kvartalet som ett utmanande sådant med osäkerhet till följd av Covid-19. – På grund av Covid-19 pandemin ser vi ett större mått av osäkerhet på marknaden och beläggningen har varierat under sista delen av kvartalet. Några av Inissions fabriker är inte längre fullbelagda vilket har kompenserats med korttidspermitteringar eftersom våra kunder indikerat att behovet kommer tillbaka när väl Covid-19 pandemin är under kontroll, skriver Lifvergren i delårsrapporten för första kvartalet 2020. Kontraktstillverkarens försäljning uppgick till 244 miljoner kronor (243). – Trots att vi såg en avmattning redan i föregående kvartal inleddes året svagare än förväntat. Försäljningen […] ligger i linje med föregående år, varav de gjorda förvärven stått för 21 miljoner kronor, skriver Lifvergren och förklarar att den för jämförbara bolag lägre omsättningen beror på lägre efterfrågan samt ett kontraktsavslut med en större kund. Resultatet efter finansiella poster skrivs till 3,6 miljoner (14,9). – Resultatet belastas av engångseffekter från samlokaliseringen i Norge om 2,6 miljoner kronor samt den kraftiga försvagningen av den svenska och norska kronan på 4,3 miljoner kronor varav 3,5 miljoner kronor är orealiserad valutaförlust, förklarar Lifvergren. Orderingången, kassaflödet och tillgången på material lyfts fram som ljusglimtar i rapporten. – Om vi ser till det positiva så har Inission en stark orderingång, bland annat från kunder som arbetar med medicinteknisk utrustning, skriver vd:n. Kassaflödet från den löpande verksamheten landade på strax över 24 miljoner (1,2). Och rörande materialsituationen beskriver Lifvergren den som ”relativt stabil”, och har i gengäld lett till få störningar i produktionen. – Produktionsutvecklingen fortsatte under kvartalet genom tillämpningen av våra Inspirit-principer som är baserade på lean. Det har resulterat i kortare ledtider och att slöserier eliminerats. Vi ser tydligt förbättrade resultat på både produktivitet och leveransprecision, skriver Lifvergren. Inissions första kvartal 2020 i siffror (miljoner kronor) Nettoomsättning: 244 (243) Rörelseresultat: 6,3 (16,4) Resultat efter finansiella poster: 3,6 (14,9) Soliditet: 24 % (24)
Annons
2022-08-15 11:17 V20.7.8-1